Προσωρινές Συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας και έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες.

 

 

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ/Β/2692/31.12.2008 δύο αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ  σχετικά με:

α) τις Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ) (Απόφαση Αριθμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/473/20.8.2007) και

β) τις Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ-ΠΜ) (Απόφαση Αριθμ. Οικ.674/6.10.2008).

Παρατίθενται τα κείμενα των αποφάσεων