Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας – Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών γνωστοποιεί ότι στα ΦΕΚ με αριθμούς 1530/Β/19-10-2006 και 1552/Β/24-10-2006 δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα, οι αποφάσεις με αριθμούς Δ3 Α/14715/ 22-8-2006 «Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar» και Δ3/Α/17013/22-8-2006 «Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar» του Υπουργού Ανάπτυξης.