Η Διοικητική Αρχή Σηράγγων (Δ.Α.Σ.) θέτει προς δημόσια διαβούλευση την Μεθοδολογία

Ανάλυσης Επικινδυνότητας σηράγγων οι οποίες υπάγονται στο Π.Δ. 230/07.

Η χρήση της μεθοδολογίας, μετά την έγκριση της θα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 230/07.

Η ανάρτηση των κειμένων της μεθοδολογίας έγινε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στην ηλεκτρονική δ/νση

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=114

Τυχόν σχόλια - παρατηρήσεις παρακαλούμε να αποσταλούν έως 30/11/2009 στην Γραμματεία της Δ.Α.Σ. στην Δ/νση:

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Λ. Αλεξάνδρας 205

T.K. 115 23 Αθήνα

3ος Όροφος Γραφ. 310

Τηλ.: 210-6417560

 

ή ηλεκτρονικά στο: d13mele@otenet.gr