ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποίησε το Ε.Π. Αλιείας 2000-2006.

Στο Πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και το μέτρο 3.1. "Προστασία και Ανάπτυξη Αλιευτικών Πόρων", στόχος του οποίου είναι η προστασία και η ανάπτυξη των αλιευτικών πόρων των παράκτιων θαλασσίων ζωνών με την εγκατάσταση μόνιμων ή κινητών στοιχείων-τεχνητών υφάλων.

Στα πλαίσια της πληροφόρησης - δημοσιότητας των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού, για τα μέτρα και τις δράσεις του Ε.Π. Αλιείας 2000-2006 καθώς και τα έργα που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.), η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. "Αλιεία" προχώρησε στη δημιουργία ενός DVD στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

1.        Ενημέρωση για τους στόχους, τους ’ξονες Προτεραιότητας και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000 - 2006.

2.        Γενική ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

3.        Παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής καταλλήλων θέσεων για την κατασκευή Τεχνητών Υφάλων.

4.        Παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση των Τεχνητών Υφάλων.

5.        Παρουσίαση στοιχείων για τον υπάρχοντα Τεχνητό Ύφαλο στο Φανάρι Ροδόπης, όπως λεπτομέρειες κατασκευής, υποβρύχιες εικόνες και στοιχεία από την σήμερα παρακολούθηση.

6.        Παρουσίαση στοιχείων για τη βιολογία και τη συμπεριφορά των θαλάσσιων ειδών που αποικίζουν τους Τεχνητούς Υφάλους.

Η προβολή του DVD μπορεί να γίνει, είτε σε οθόνη τηλεόρασης εφόσον υπάρχει διαθέσιμο DVD Player, είτε σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (decoder). Για την προβολή και αναπαραγωγή του ισχύουν όλες οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απόκτηση του DVD, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Αλιεία", Υπεύθυνοι: Καράλης Κων/νος, Προύβα Στεφανία, τηλ. 210-8665632.