ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ

 

Εγκρίθηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες με την  Απόφαση αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 281/Φ200 (ΦΕΚ 551/Β/18-4-2007). 

Το σχέδιο αυτής της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής συντάχθηκε από Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ και του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης της Ελληνικής Ιπτάμενης Τέφρας, τόσο για οικονομικούς όσο και για  περιβαλλοντικούς λόγους, στο δομικό τομέα και τη μετατροπή της από παραπροϊόν καύσης του λιγνίτη των Ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ σε παραγωγικό προϊόν.

Οι Ελληνικές Ιπτάμενες Τέφρες ανήκουν στην κατηγορία των ασβεστοπυριτικών και ασβεστούχων (πλουσίων σε ασβέστιο) τεφρών. Η σύνταξη αυτής της Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής είναι σκόπιμη για την εκμετάλλευση του παραπροϊόντος αυτού με χρήση του στο σκυρόδεμα και στα προϊόντα σκυροδέματος ως πρόσμικτο.

Η ποσότητα των προσμίκτων που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα, η μέθοδος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις, ο τύπος του τσιμέντου και τα όρια αντικατάστασης του τσιμέντου από τα πρόσμικτα, αναφέρονται στο πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 (Concrete Part 1: Specification, Performance, Production and Conformity).

Η καταλληλότητα των πυριτικών ιπτάμενων τεφρών (με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο) για τη χρήση τους στο σκυρόδεμα προσδιορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1 (Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης). 

Για τις ασβεστούχες τέφρες, που ανήκουν και οι Ελληνικές, δεν υπάρχει αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρότυπο και η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους διασφαλίζεται με αυτή την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή που θα προσαρμόζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000. 

Οι τύποι τέφρας που προδιαγράφονται σε αυτή την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή θα χρησιμοποιούνται μόνο σε εφαρμογές αόπλου σκυροδέματος, καθώς επίσης σε κονιάματα και ενέματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις χρήσης της Ελληνικής Ιπτάμενης Τέφρας, εφόσον πληρούν την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή:

Σκυροδέματα μαζικών κατασκευών π.χ. φράγματα, τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων, τοίχοι βαρύτητας.
Σκυροδέματα οδοστρωμάτων ή δαπέδων.
Στοιχεία σκυροδέματος όπως New Jersey, τριγωνικές τάφροι ή άλλα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται στην οδοποιία.
Προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος όπως κυβόλιθοι, πλάκες επίστρωσης, τσιμεντόλιθοι, άοπλοι σωλήνες, στύλοι
  περίφραξης, γλάστρες καθώς και άλλα παρεμφερή προϊόντα.
Εκτοξευόμενα σκυροδέματα για την στήριξη πρανών.
Στηρίξεις αναχωμάτων με διάφορες τεχνικές.
Διαφραγματικοί τοίχοι ή κατασκευές πασσάλων με χρήση ενεμάτων για βελτίωση ιδιοτήτων εδάφους.
Σταθεροποίηση εδαφών και βάσεων, υποβάσεων οδοστρωσίας.