Απόσυρση της μνείας του προτύπου ΕΝ 10080:2005 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 1: Γενικές απατήσεις

Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με το υπ΄Αρ. Πρωτ.:οικ. 1808/15.01.2007 έγγραφό του ενημερώνει για την απόσυρση της μνείας του προτύπου ΕΝ 10080:2005 «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 1: Γενικές απατήσεις» από τον επίσημο κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ

Απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων