ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιστημονική & Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Εκδηλώσεις
Τυποποίηση

Εκπροσωπήσεις
Επιτροπές ΤΕΕ
Εκδόσεις
Θεματικοί τομείς:

- Έρευνας & Τεχνολογίας
- Βιομηχανίας
- Ενέργειας
- Περιβάλλοντος
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Χωρικού Σχεδιασμού & Αυτοδιοίκησης
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
Ιστορία των Μηχανικών

Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες
Οδηγοί Δομικών Υλικών
Ειδήσεις - Επίκαιρα Θέματα

Eπικοινωνία

sci-work@central.tee.grsci-work@central.tee.gr
  
    ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ     
    ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΟΔΗΓΙΑ 89/106     
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     
    ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ     
" Γαλάζιος Οδηγός σχετικά με την εφαρμογή κανόνων της Ε.Ε για τα προϊόντα" - Έκδοση 2014" Γαλάζιος Οδηγός σχετικά με την εφαρμογή κανόνων της Ε.Ε για τα προϊόντα" - Έκδοση 2014
Επικαιροποίηση του Γαλάζιου Οδηγού ( 2000) όσον αφορά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την εμπορία των προϊόντων. Περιλαμβάνει νέα κεφάλαια για τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων ή τη διαπίστευση και πλήρως αναθεωρημένα κεφάλαια για την τυποποίηση και την εποπτεία της αγοράς. 
Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 "για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας, προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου".
Γνωστοποίηση ιστοτόπου ενημέρωσης θεμάτων εφαρμογών του κανονισμού (ΕΕ) 305/11 περί εμπορίας Δομικών Προιόντων
Κανονισμός 305/2011/ΕΕ για τα προϊόντα δομικών κατασκευών
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
Ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τo σήμα CE
Το σήμα CE: εγγύηση για την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής αγοράς 
Δημοσίευση ΚΥΑ για δομικά υλικά
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ μας γνωστοποίησε πέντε ΚΥΑ με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση CE σε δομικά προϊόντα. 
Ενημέρωση σχετική με Κοινοβουλευτική ερώτηση
Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 
Αναθεώρηση Οδηγία 89/106
Πλήρες κείμενο (στην ελληνική) της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών 
Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ
Οδηγία για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης (ΕΣΥΔ)
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών
Απόσυρση της μνείας του προτύπου ΕΝ 10080:2005 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες – Μέρος 1: Γενικές απατήσεις
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Κατάλογος εναρμονισμένων προτύπων
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (Φύλλο C 259/08-08-2014 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση και επέκταση της Νέας Προσέγγισης

Οδηγία 89/106 σε ελληνική έκδοση 

Οδηγία 89/106 σε αγγλική έκδοση

Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. 334/1994 - Προϊόντα Δομικών Κατασκευών

Οδηγία 93/68/ΕΟΚ σε ελληνική έκδοση
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (μηχανές), 89/686/ΕΟΚ (μέσα ατομικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας), 90/385/ΕΟΚ (ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα), 90/396/ΕΟΚ (συσκευές αερίου), 91/263/ΕΟΚ (τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα) και 73/23/ΕΟΚ (ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως) 

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής

Συνεδρίαση του ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ

Κατάλογος εναρμονισμένων προτύπων
Κατάλογος εναρμονισμένων προτύπων για την εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010/C344/01, στις 17.12.2010.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.334/1994

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/1994, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η oδηγία 89/106/ΕOΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Eνωσης, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, έχουν εκδοθεί οι παρακατάτω Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: 

  1. ΚΥΑ 16462/29/11-07-2001 (ΦΕΚ 917/Β/17-07-2001) - Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα
  2. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 6310/41/28-03-2006 (ΦΕΚ 427/Β/07-04-2006) -
  • πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,
  • γεωϋφάσματα,
  • σφαιρικά εφέδρανα,
  • μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης: πυροσβεστικές φωληές, συστήματα με σωλήνες (για τα λοιπά μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης ισχύει η ΚΥΑ με αριθμ. 1783/64/17-2-2010 (ΦΕΚ 210/Β/1-3-2010)
  • πλάκες πεζοδρομίων και
  • κράσπεδα από φυσικούς λίθους

3. ΚΥΑ 5328/122/5-3-2007 (ΦΕΚ 386/Β/20-3-2007) - Αδρανή δομικών έργων

4. KYA με αριθ. οικ. 9451/208/3-5-2007 (ΦΕΚ 815/Β/24-5-2007) - Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα   

5. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 10976/244/24-5-2007 (ΦΕΚ 973/Β/18-6-2007) - Φυσικοί και διακοσμητικοί λίθοι

6. ΚΥΑ με αριθ. οικ 15894/337/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007 ) -
Ιστοί φωτισμού

7. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) - Στοιχεία τοιχοποιϊας

8. ΚΥΑ με αριθ. οικ.18174/393/30-8-2007 (ΦΕΚ 1870/Β/14-9-2007) - Δομική άσβεστος

9. KYA με αριθμ. 12394/406/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) -Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα

10. ΚΥΑ με αριθμ. 12395/407/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) -Επιχρίσματα τοιχοποιίας

11. ΚΥΑ με αριθμ. 12397/408/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) - Κονιάματα τοιχοποιίας

12. ΚΥΑ με αριθμ. 12397/409/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) - Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

13. ΚΥΑ με αριθμ. 12398/410/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) -Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες

14. ΚΥΑ με αριθμ. 1782/63/17-2-2010 (ΦΕΚ 210/Β/1-3-2010) -
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας και διατάξεις ανιχνευτών καπνού

15. ΚΥΑ με αριθμ. 1781/62/17-2-2010 (ΦΕΚ 210/Β/1-3-2010)-
Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση

16. ΚΥΑ με αριθμ. 1783/64/17-2-2010 (ΦΕΚ 210/Β/1-3-2010) -
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

17. ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 8134/388/9-7-2010 (ΦΕΚ 1091/Β/19.7.2010) -
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης

18. ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 8136/390/9-7-2010 (ΦΕΚ 1100/Β/21.7.2010)-
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - ορισμοί, απαιτήσεις,έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

19. ΚΥΑ με αριθ.οικ. 8135/389/9-7-2010 (ΦΕΚ 1100/Β/21.7.2010)-
Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφές

20. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 8622/414/21.7.2010 (ΦΕΚ 1162/Β/2.8.2010)-
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση

21. ΚΥΑ με αριθ. 8623/415/21.7.2010 (ΦΕΚ 1162/Β/2.8.2010) -
Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας - Απαιτήσεις

22. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 8624/416/21.7.2010 (ΦΕΚ 1263/Β/6.8.2010) -
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση

23. ΚΥΑ με αριθ. οικ. 8625/417/21.7.2010 (ΦΕΚ 1263/Β/6.8.2010) -
Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση

24. ΚΥΑ με αριθ. 4861/232/3.5.2012 (ΦΕΚ 1546/Β/2012_-
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών-Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας

 


 

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

1. ETAG 018 - Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Πυροπροστατευτικά πανώ, δάπεδα και πλέγματα.
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έγγραφό του γνωστοποιεί ότι παρατηρήσεις για την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση πρέπει να αποσταλούν μέχρι 23/3/07.

2. ETAG 026 Fire stopping and fire sealing products - Part 3 : Linear joint and gap seals, Edition February 2007.
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έγγραφό του γνωστοποιεί ότι παρατηρήσεις για την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση πρέπει να αποσταλούν μέχρι 9/4/07.

3. ETAG 026 - Fire stopping and fire sealing products - Part 1 General and Part 2 Penetration seals - editions March 2007.
Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έγγραφό του γνωστοποιεί ότι παρατηρήσεις για την ανωτέρω Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10/5/2007