ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιστημονική & Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων
Εκδηλώσεις
Τυποποίηση

Εκπροσωπήσεις
Επιτροπές ΤΕΕ
Εκδόσεις
Θεματικοί τομείς:

- Έρευνας & Τεχνολογίας
- Βιομηχανίας
- Ενέργειας
- Περιβάλλοντος
- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Χωρικού Σχεδιασμού & Αυτοδιοίκησης
Παρατηρητήριο Ανασυγκρότησης
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας
Ιστορία των Μηχανικών

Ευρωκώδικες
Τεχνικές Οδηγίες
Οδηγοί Δομικών Υλικών
Ειδήσεις - Επίκαιρα Θέματα

Eπικοινωνία

sci-work@central.tee.grsci-work@central.tee.gr
  
    ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ     
    ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / ΟΔΗΓΙΑ 89/106     
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     
    ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ     
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»
Λήξη διαβούλευσης 23/3/2017 
Untitled Document

Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/2014)

Δημοσίευση της υπ' αριθ.15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 3149/Β/2014)
Πραγματεύεται "Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας"

 

Α. Σχετικά ΦΕΚ που αναφέρονται στο ΦΕΚ 3149/24.11.2014

Δημοσίευση του υπ' αριθ. 105 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 67/Α/1995)
Πραγματεύεται "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ"

Δημοσίευση της υπ' αριθ. 618/43 Απόφασης (ΦΕΚ 52/Β/2005)
Πραγματεύεται "Προυποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης"

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης
Πραγματεύεται "Προυποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης"

 

Β. Κατάλογος Προτύπων σχετικών με τα "ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"
Πίνακας

Δημοσίευση της υπ΄αριθ. 14/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄2434)
Πραγματεύεται ζητήματα οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας 
Διευκρινήσεις για την δυνητική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, μετά την αρχειοθέτηση τους
Χρήση ειδικών πυράντοχων σωλήνων και εξαρτημάτων με την εμπορική ονομασία red pipe (-πρώην firestop) κατασκευής της AQUATHERMGmbH σε αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος
Αξιολόγηση του χημικού υγρού με την εμπορική ονομασία "Bioversal QF-R'' παρασκευής της "Bioversal International Ges.m.b.h" κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας
Δημοσίευση της υπ΄αρίθμ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης
Δημόσιος Διάλογος για το σχέδιο αναθεώρησης του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/88)
Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης
Καθορισμός ενιαίου τύπου αίτησης υποβολής αιτήματος, γενικού τύπου εξουσιοδότησης και κατάργηση υποδειγμάτων υπεύθυνων δηλώσεων- περιορισμός γραφειοκρατίας στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας 
Αξιολόγηση υλικών και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
Δημοσίευση της υπ΄αριθ. 57165 Φ.701.6/2-2-2011 Απόφασης κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός διαδικασίας υποβολής εγγράφων στοιχείων  
Αξιολόγηση χημικού υγρού
Αξιολόγηση του χημικού υγρού με την εμπορική ονομασία "Ruhl Favorit Home" παρασκευής της "Ruhl Feuerloschmittel Gmbh" κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
Νομοθεσία Πυροπροστασίας
Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σχετικά με τον εξοπλισμό τελικών εξόδων καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης 
Εγκριση αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων
Προϋποθέσεις έγκρισης αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων/κατάργηση διευκρινιστικής - ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 
Διεκπεραίωση υποθέσεων Γραφείων Πυρασφάλειας
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος μας γνωστοποιεί τις διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφάλειας 
Αξιολόγηση συστήματος βαφής
Αξιολόγηση συστήματος βαφής που περιλαμβάνει τα βερνίκια με τις εμπορικές ονομασίες "ΤU22" (2 επιστρώσεις) και "ΤΖ225" (επιφανειακή επίστρωση) κατασκευής της "Arch Coatings", ως πυροπροστασίας ξύλινων επιφανειών" 
Πυροσβεστική Διάταξη
Έκδοση της υπ΄αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης "Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ΄αριθ. 12/2007 και 12α/2008 Πυροσβεστικών Διατάξεων" 
Παροχή διευκρινήσεων
Παροχή διευκρινήσεων σχετικών με τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής στους χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων και λιπών. 
Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης και πυροσβεστήρες σε χώρους χρήσης μαγειρικών ελαίων
Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων. 
Εφαρμογή της νομοθεσίας πυροπροστασίας
Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
Χρήση του υγρού με την εμπορική οναμασία "Bonpet"
Διευκρινήσεις για τη χρήση του υγρού με την εμπορική ονομασία "Bonpet" και για χώρους όπου χρησιμοποιούνται μαγειρικά έλαια. 
Αξιολόγηση τοιχοποιίας
Αξιολόγηση τοιχοποιίας που αποτελείται από πάνελ πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία "Trimotherm FTV 80" πάχους 80mm κατασκευής της "Τrimo d.d" ως πυροπροστασίας. 
Αξιολόγηση στέγης - επικάλυψης στέγης
Αξιολόγηση στέγης - επικάλυψης στέγης που αποτελείται από πάνελ πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία "Trimotherm SNV 80" πάχους 80mm κατασκευής της "Trimo d.d", ως πυροπροστασίας.  
Αξιολόγηση συστήματος βαφής
Αξιολόγηση συστήματος βαφής που περιλαμβάνει τη θερμοδιογκούμενη βαφή με την εμπορική ονομασία "Ηydroton Pyropro Acrylic" και το αστάρι με την εμπορική ονομασία "Hydroton Epobuild Epoxy Primer" κατασκευής της "YDROTON -Σ. Δεληγιώργης - Α. Παπαδόπουλος" ΟΕ, ως πυροπροστασίας.  
Επαναξιολόγηση βερνικιού
Επαναξιολόγηση βερνικιού με την εμπορική ονομασία "Τ-600 Stancotherm" κατασκευής της "Stancolac - Φωτίου" ΑΕ ως πυροπροστασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1. 
Αξιολόγηση βερνικιού
Αξιολόγηση βερνικιού με την εμπορική ονομασία "Vitex - πυράντοχο πλαστικό χρώμα" κατασκευής της "Vitex - Αφοι Γιαννίδη" ΑΕ, ως πυροπροστασίας 
Αξιολόγηση βερνικιού
Αξιολόγηση βερνικιού με την εμπορική ονομασία "Lussolac - άχρωμο πυράντοχο βερνίκι νερού" κατασκευής της "Vitex -Αφοί Γιαννίδη" ΑΕ ως πυροπροστασίας. 
Ανάκληση αποδοχής συστήματος βαφής
Ανάκληση αποδοχής συστήματος βαφής κατασκευής της "ΝΕΟΚΕΜ" ΑΕ ως πυροπροστασίας. 
Αξιολόγησης τοιχοποιίας
Αξιολόγηση τοιχοποιίας που αποτελείται από πάνελ πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία "Trimotherm FTV 60", πάχους περίπου 60mm κατασκευής της "Trimo d.d.", ως πυροπροστασίας. 
Αξιολόγηση χρώματος τοίχου
Αξιολόγηση χρώματος τοίχου με την εμπορική ονομασία "T400 - Stancotherm" κατασκευής της "Stancolac" AE ως πυροπροστασίας 
Φορητοί πυροσβεστήρες
Απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων του προτύπου ΕΝ 3-8:2006 "Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 8:Πρόσθετες απαιτήσεις ως προς το ΕΝ 3-7 για την κατασκευή, την αντοχή σε πίεση και τις μηχανικές δοκιμές πυροσβεστήρων μέγιστης επιτρεπομένης πίεσης ίσης ή χαμηλότερης των 30 bar" σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση. 
Αξιολόγηση μεταλλικής μονόφυλλης θύρας
Αξιολόγηση μεταλλικής μονόφυλλης θύρας με την εμπορική ονομασία "Security Fire Proof Door REI 90" κατασκευής της "ΚΕΤΕ" ΑΕ ως πυράντοχης. 
Αξιολόγηση στέγης
Αξιολόγηση στέγης από πάνελ οροφής από πετροβάμβακα πάχους 100mm κατασκευής της "Μεταλλεμπορική Θ. Μακρής ΑΕ" ως πυροπροστασίας  
Αξιολόγηση αμπούλας
Αξιολόγηση της αμπούλας με την εμπορική ονομασία "Mabo", κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
Πυροσβεστική Διάταξη
"Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια". 
Φορητοί πυροσβεστήρες
Η Εταιρεία Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Ασφαλούς Πυροπροστασίας για το δακτύλιο επανελέγχου των φορητών πυροσβαστήρων. 
Πυρασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου
Πυρασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση 
Αξιολόγηση βαφής
Αξιολόγηση της βαφής με την εμπορική ονομασία "Firecut FM-900". 
Αξιολόγηση επιχρίσματος
Αξιολόγηση επιχρίσματος με την εμπορική ονομασία "Firecut F-1" 
Αξιολόγηση του υλικού με την εμπορική οναμασία "Novec 1230"
Αξιολόγηση του υλικού με την εμπορική οναμασία "Novec 1230" ως κατασβεστικού συστημάτων ολικής κατάκλυσης 
Αξιολόγηση τοιχοποιίας
Αξιολόγηση τοιχοποιίας που περιλαμβάνει τα πάνελ πετροβάμβακα με εμπορική ονομασία "PS-MW 1000/80" ως πυράντοχης 
Αξιολόγηση βερνικιού
Αξιολόγηση βερνικιού με την εμπορική ονομασία "Lussolac - άχρωμο πυράντοχο βερνίκι νερού" κατασκευής της "Vitex -Αφοί Γιαννίδη" ΑΕ ως πυροπροστασίας.