Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας  
ανά έτος: