12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012

Συνέδριο: Περιβάλλον και Ανάπτυξη
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα

Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 Π. Φάληρο)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, προτάσεων για το νέο μοντέλο Εθνικής και Περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει 3 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από τις 12-14 Δεκεμβρίου 2012.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αναπτυξιακών προτάσεων, που θα οδηγήσουν σε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη την Εθνική μας Οικονομία, με έμφαση σε τομείς στους οποίους η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του Συνεδρίου, έχει συσταθεί Επιτροπή Υποστήριξης της Διοργάνωσης με συμμετοχή 20 και πλέον φορέων του Τεχνικού Κόσμου, Εργασιακούς/Κλαδικούς φορείς, φορείς Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, φορείς Επιστημονικού/Ακαδημαϊκού αντικειμένου,  καθώς και Κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών. Οι παραπάνω φορείς θα προτείνουν και την διενέργεια-  παράλληλων με το Συνέδριο-  Εργαστηρίων.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

1η Ενότητα: Τεχνικοί τομείς και δυνατότητες ανάπτυξης στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας (δυναμικό της Ελλάδας, τεχνολογίες, πρότυπα)

Ενδεικτικοί τομείς:

·         Στερεά Απόβλητα και έδαφος (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας, συλλογή – μεταφορά, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ)

·         Νερά (υδατικό αποτύπωμα, προστασία υδάτων, επάρκεια υδάτινου αποθέματος)

·         Υγρά Απόβλητα (επεξεργασία Λυμάτων, Επεξεργασία Ιλύος, Βιομηχανικά - αγροτικά υγρά απόβλητα)

·         Αέρας (ατμοσφαιρική ρύπανση)

·         Εξοικονόμηση (κτήρια, μεταφορές, υποδομές, φωτισμός, ενεργειακή αποδοτικότητα)

·         Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ηλιακά, αιολικά, βιομάζα, βιοκαύσιμα, βιοαέριο )

·         Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή-Τομείς προτεραιότητας (υποδομές, γεωργία, τουρισμός, κλπ)

 

2η Ενότητα: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Ενδεικτικοί τομείς:

 

·         Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων και δραστηριοτήτων, περιβαλλοντική αδειοδότηση και εποπτικός έλεγχος

·         Απλοποίηση-Ουσιαστικοποίηση Διαδικασιών-Εξορθολογισμός του Κράτους

·         Αειφόρος Χωροταξικός Σχεδιασμός (π.χ. τομεακές πολιτικές στο Τουρισμό, Γεωργία, Ενέργεια, κλπ )

·         Περιβαλλοντική ευθύνη

·         Κτηματολόγιο

·         Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

·         Χρηματοδοτήσεις-επενδύσεις

·         Στήριξη της εκπαίδευσης/έρευνας/καινοτομίας σε περιβαλλοντικές / ενεργειακές δράσεις

·         Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ για ανάπτυξη τεχνικών/προϊόντων/υπηρεσιών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

·         Τόνωση της απασχόλησης σε τομείς εντάσεως εργασίας σχετικούς με το περιβάλλον

·         Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση, Διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις διαδικασίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και διαβούλευσης του κοινού

 

3η Ενότητα: Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας.

Ενδεικτικοί τομείς:

·         Εξωστρέφεια Ελληνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας

·         Προοπτικές παραγωγής έργων/προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

·         Προοπτικές εργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας (Πράσινη Απασχόληση)

 

4η Ενότητα: Περιφερειακή ανάπτυξη -Ειδικότερα περιβαλλοντικά και θέματα καθαρής ενέργειας που αφορούν στην ανάπτυξη στην Περιφέρεια.

Οι τομείς και οι εισηγήσεις θα γίνουν από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.                                       

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» είναι 25,00€.


Η εξόφληση θα γίνεται με τους παρακάτω δύο τρόπους:


Κατά το διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης, 12-14.12.2012 στον τόπο διεξαγωγής, (Ίδρυμα Ε.Ευγενίδου, Λεωφ.Συγγρού 387) στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Επί τόπου θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης και θα μπορεί να προσκομιστεί στοΤΕΕ, μετά το πέρας του Συνεδρίου για έκδοση τιμολογίου.


¨Εως τις 7.12.2012 στο Ταμείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκης 4, 2ος όροφος


Από την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής εξαιρούνται οι φοιτητές και οι άνεργοι για τους οποίους η συμμετοχή είναι ελεύθερη.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου
e-mail: sci-work@central.tee.gr, τηλ.:210 3291252-4