eng fb rss yt
tee menu 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η καινούργια έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-Κ.Εν.Α.Κ. 1.31.1.9 March2018 έχει αναρτηθεί στη σχετική σελίδα (μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Κ.Εν.Α.Κ.

Στo πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 91/2002/ΕΚ «για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 με την έκδοση και την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με την Κοινοτική Οδηγία αυτή ήταν ή έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η  υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων).  Η οδηγία 91/2002/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 31/2010/ΕΚ και η εναρμόνισή μας με τη νέα οδηγία έγινε με την έκδοση του νέου νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».  

 

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία), αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.

!!! Ο Κ.Εν.Α.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφο 2, του νόμου 4122/2013, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης για αναθεώρηση του Κανονισμού.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων, αλλά και της ίδιας της χώρας.

 

Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, αλλά και εκπροσωπώντας τα Μέλη του, τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει στο μέλλον την αποτελεσματική εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.

 

Αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του κατάρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν αρχικά αρχικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την με Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:

  • ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
  • ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».
  • ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».
  • ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

Μετά από τη διετή εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ., προέκυψαν και καταγράφηκαν αρκετά ερωτήματα και παρατηρήσεις, τόσο όσον αφορά στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, όσο και στην εκπόνηση - υποβολή μελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Προκειμένου για τη διευκόλυνση, καθοδήγηση και ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που προέκυψαν, καθώς και για τα όσα αναφέρονταν στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ΤΕΕ υπέβαλε σχετικά κείμενα, ανά τεχνική οδηγία, με τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Υ.Επ.Εν. Τα σχετικά κείμενα «Διευκρινίσεις & Προσθήκες Τεχνικών Οδηγιών» εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την υπ' Αρίθμ. οικ. 1192/ΦΕΚ 1413-2012, τα οποία ίσχυαν με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και ενσωματώνονταν στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010, 20701-3/2010 και 20701-4/2010. Με την ίδια απόφαση είχε εγκριθεί και η τεχνική οδηγία:

  • ΤΟΤΕΕ 20701−5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια».

Μετά την έκδοση του ν. 4122/2013, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. κοινοποίησε σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013/213/GR), σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α΄ 28). Στη συνέχεια διατυπώθηκαν σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το αριθμ. C(2013) 4758 final/19.7.2013 έγγραφο της, οι οποίες έγιναν αποδεχτές και ενσωματώθηκαν στις Τεχνικές Οδηγίες με το υπ’ αριθμ. 724/2013/6.6.2014 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η τελική έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεών της, έγινε με το 791/3.10.2014 μήνυμα της. Κατόπιν και την έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. εξέδωσε εκ νέου υπουργική απόφαση με αριθμό οικ 2618/23.10.2014(ΦΕΚ Β΄2945) για την «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» στην οποία κοινοποιούνται σε παραρτήματα οι νέες εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ τροποποιημένες με την ενσωμάτωση των ως άνω παρατηρήσεων. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι προηγούμενες εγκρίσεις.


Οι νέες εκδόσεις των Τεχνικών Οδηγιών που ισχύουν μετά και την τελευταία απόφαση έγκρισης, διατίθεται δωρεάν από το ΤΕΕ και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα :

     Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017

Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017

Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010

Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών

ΦΕΚ Β' 2945/23-10-2014

Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017

Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ


Παράλληλα το ΤΕΕ ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης (βαθμονόμησης) των κτηρίων, τόσο κατά την διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης.

Το λογισμικό ΤΕΕ-Κ.Εν.Α.Κ. θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά οι αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που αφορούν στην εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.

Το ΤΕΕ θα συνεχίσει, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, να συμβάλλει στην ανάπτυξη ασφαλών, λειτουργικών, οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικών κατασκευών.

Όλο το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούν στην «Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων», όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Θέματα Κ.Εν.Α.Κ.).


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Κοινή υπουργική απόφαση για την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών ΕπιθεωρητώνΚοινή υπουργική απόφαση για την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης
ΚΕΝΑΚ FAQ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤHΡΙΩΝ

Το Λογισμικό αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Το Λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, όπως αναβαθμίζεται κάθε φορά μέσω νέων εκδόσεων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ από 8/11/2010. Για την εγκατάσταση του λογισμικού επιλέγετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
Διαδικασία Παραγγελίας Κανονικής Έκδοσης ΛογισμικούΔιαδικασία Παραγγελίας Κανονικής Έκδοσης Λογισμικού
Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιέχεται ένα Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου 6 ορόφων κατοικίας, καταστημάτων και με υπόγειους χώρους στάθμευσης και αποθήκες 
Παράδειγμα Επιθέωρησης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Παράδειγμα Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίου 
Αρχείο XML Παραδείγματος Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίου
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΑΚ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, διοργανώνει 12 ημερίδες ενημέρωσης των μελετητών για την σύνταξη της Ενεργειακής Μελέτης...Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, διοργανώνει 12 ημερίδες ενημέρωσης των μελετητών για την σύνταξη της Ενεργειακής Μελέτης...