Κατά τη μελέτη θέρμανσης οι θερμικές απώλειες υπολογίζονται βάσει των επιμέρους συντελεστών θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων των χώρων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θερμογεφυρών που αντιστοιχούν στα υπό εξέταση δομικά στοιχεία του χώρου. Οι υπόλοιποι συντελεστές προσαύξησης (διακοπτόμενης λειτουργίας, απώλειες δικτύου κ.ά.) ισχύουν ως έχουν.

Οι θερμικές απώλειες ενός επιμέρους χώρου από θερμογέφυρες δεν μπορούν προς το παρόν να καθοριστούν ως ποσοστό γιατί διαφοροποιούνται σημαντικά, ανάλογα με την περίπτωση, από 15% έως και 50%.