Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός τουλάχιστον ενός σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου μόνο στην περίπτωση όπου το κτήριο κατατάσσεται κάτω από την ενεργειακή κατηγορία Β.