Το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ καθώς και όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούν τον πυρήνα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, ενημερώνονται και αναβαθμίζονται ταυτόχρονα με τον πυρήνα υπολογισμών της  Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr με όποιες αλλαγές εφαρμόζονται στις τεχνικές οδηγίες και στην έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι χρήστες και κάτοχοι αυτών των λογισμικών ειδοποιούνται αμέσως ηλεκτρονικά για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών.