Για την προσθήκη (επέκταση) τμήματος κτηρίου (χρήσεις κτηρίων που εμπίπτουν στην υποχρέωση εφαρμογής Κ.ΕΝ.Α.Κ.), το οποίο είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κτήριο και έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση από 50 τ.μ., απαιτείται σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ), ώστε να πληρούνται και οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ, ενώ μετά την περάτωση της ανεξάρτητης προσθήκης απαιτείται και η έκδοση Π.Ε.Α. μόνο για το τμήμα της προσθήκης.
Εάν η προσθήκη (επέκταση) τμήματος κτηρίου που είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κτήριο και έχει συνολική επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ., απαιτείται μελέτη θερμικής επάρκειας μόνο για το τμήμα της προσθήκης.
Αν η προσθήκη (επέκταση) τμήματος κτηρίου (ανεξαρτήτου επιφάνειας) είναι λειτουργικά ενιαία με άλλο τμήμα ή όλο το κτήριο, τότε εξετάζεται η περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης. Αν δεν υπόκειται στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης, τότε  δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης ενεργειακής απόδοσης και ούτε η έκδοση Π.Ε.Α. Απαιτείται όμως μελέτη θερμικής επάρκειας για το τμήμα της προσθήκης.
Αν όμως υπόκεινται στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης τότε  απαιτείται σύνταξη Μ.Ε.Α. οπότε σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3661/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.3851/2010,  θα πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8 του Κ.Εν.Α.Κ. στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Η αδυναμία εφαρμογής ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις Κ.Εν.Α.Κ, παρουσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις λόγω των ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την σύνταξη και υποβολή ΜΕΑ.
Εάν η προσθήκη είναι λειτουργικά ανεξάρτητη και αφορά σε μη θερμικά προστατευόμενους χώρους, όπως δημιουργία απόληξης κλιμακοστασίου, προσθήκη αποθηκευτικών χώρων, προσθήκη μη θερμαινόμενης απόληξης στο δώμα, κ.ά. δεν απαιτείται σύνταξη Μ.Ε.Α. ούτε η έκδοση Π.Ε.Α.