ΕΥΧΕΣ για το 2011ΕΥΧΕΣ για το 2011
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Το Γραφείο Περιβάλλοντος έχει συσταθεί με την Γ/3/24/2002 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Από τον Νοέμβριο 2002 έχει αυτοτελή δραστηριότητα,  υπάγεται δε στο Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου.

Πάγια και καθημερινή απασχόληση των στελεχών του, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου  Περιβάλλοντος του ΤΕΕ, είναι η μελέτη, από κοινού και σε συνεργασία, θεμάτων Περιβάλλοντος:

 

·  Επεξεργάζεται θέσεις & θέματα σχετικά με το περιβάλλον για λογαριασμό του ΤΕΕ.

·  Υποστηρίζει τη ΔΕ/ΤΕΕ, την Αντιπροσωπεία και την εκάστοτε Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος με εισηγήσεις, συμβάλλει και απαντά σε έγγραφα, αυτοτελώς ως Γραφείο είτε σε συνεργασία με άλλα Γραφεία του ΤΕΕ, όπου το θέμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα.

·  Επιδιώκει την συνεργασία με Φορείς της κοινωνίας, συνδυάζοντας την δράση του ΤΕΕ, ως θεσμοθετημένου σύμβουλου της Πολιτείας,  με την κοινωνία.  

·  Παρακολουθεί  και προωθεί την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης του ΤΕΕ για το Περιβάλλον.

·  Ενημερώνεται, ενημερώνει και γνωμοδοτεί για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά θέματα περιβάλλοντος και παρακολουθεί τις διαδικασίες εξέλιξής του, γνωμοδοτώντας για τα σχετικά Ν/Σχέδια και τις Οδηγίες της ΕΕ προς την ΔΕ/ΤΕΕ.

·  Συμμετέχει σε Συσκέψεις και Συναντήσεις με άλλους Επιστημονικούς -Επαγγελματικούς Φορείς και Ενώσεις ή με Υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα Περιβάλλοντος.

·  Συντάσσει Δελτία Τύπου για θέματα Περιβάλλοντος.

·  Διοργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες και Εκδηλώσεις που αφορούν το Περιβάλλον, είτε για ειδικά και επιμέρους θέματα, είτε για θέματα γενικώτερου ενδιαφέροντος.

·  Συμμετέχει / παρακολουθεί Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις και λοιπές Δραστηριότητες που διοργανώνουν άλλοι Φορείς, που αφορούν στο Περιβάλλον, και συντάσσει Εκθέσεις για ενημέρωση της ΔΕ. 

·  Επιμελείται και αποστέλλει (ηλεκτρονικά) Αποδελτίωση περιβαλλοντικής πληροφόρησης και δράσης, που αφορά στον Ημερήσιο ηλεκτρονικό Τύπο  και τις ιστοσελίδες Διεθνών Οργανισμών.

·  Παρέχει υποστήριξη και υλικό στις Μόνιμες Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας.

·  Συντονίζει το έργο Ομάδων Εργασίας.

·  Παρακολουθεί τις Συνεδριάσεις των Επιτροπών Διοργάνωσης της HELECO και συμμετέχει στην προετοιμασία και παρουσίαση του Περιπτέρου του ΤΕΕ κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της HELECO.

·  Τηρεί αρχεία επιμέρους θεμάτων και αλληλογραφίας για θέματα περιβάλλοντος (θεσμικών, τεχνικών, οικονομικών, πολιτικών, στατιστικών κλπ).

·  Τηρεί αρχείο  Ημερίδων και αφισσών, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και τηρεί αρχείο αποδελτίωσης του Ε.Δ. για θέματα αρμοδιότητάς του.

·  Παρέχει έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση στους μηχανικούς.