ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ TOMEA ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο θεματικός τομέας  «Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης» υπάγεται στο Τμήμα Επιστημονικού Εργου της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Προέκυψε από τη συγχώνευση των Γραφείων «Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και «Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης», με βάση την απόφαση Γ15/Σ25.2006 της ΔΕ/ΤΕΕ. Για τα θέματα που αφορούν συμβάσεις και αμοιβές Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών, το γραφείο συνεργάζεται με το Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

 Τα στελέχη του γραφείου από κοινού και σε συνεργασία ασχολούνται με θέματα:

  • Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (εφαρμογή, παρακολούθηση και γνωμοδότηση επί του θεσμικού πλαισίου, οργάνωση - συνδιοργάνωση - συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια με σχετικό αντικείμενο, υποστήριξη στη λειτουργία της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αρχιτεκτόνων, της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, των Ομάδων Εργασίας και του υπευθύνου σε θέματα Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της ΔΕ/ΤΕΕ, έρευνες και δημοσιεύσεις στο Ε.Δ)
  • Περιφερειακής Ανάπτυξης (παρακολούθηση μέσω «Παρατηρητηρίου» του θεσμοθετημένου ή προς θεσμοθέτηση έργου σε Περιφερειακό επίπεδο και των προγραμμάτων για την Περιφερεική Ανάπτυξη)
  • Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (συνεργασία με αυτοδιοικητικούς φορείς - ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΕΝΑΕ, ΕΕΤΑΑ, ΙΤΑ - προώθηση των μνημονίων συνεργασίας ΚΕΔΚΕ-ΤΕΕ και ΕΝΑΕ-ΤΕΕ, οργάνωση, συνδιοργάνωση, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, υποστήριξη στη λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις Ομάδες Εργασίας και στον υπεύθυνο σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΔΕ/ΤΕΕ)
  • Κτηματολόγιο (παρακολούθηση στην εξέληξη του κτηματολογίου)
  • Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί (προώθηση εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στην ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων για έλεγχο και γνωμοδότηση πριν τη δημοσίευση, υποστήριξη φορέων για σύνταξη εκδήλωσης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού)
  • Παρακολούθηση, καταγραφή και συνεχής ενημέρωση της πορείας των Πολεοδομικών Μελετών, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΠΜΕ-Α (Παρατηρητήριο)
  • Συμβάσεις και αμοιβές Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών (υποστήριξη σε κοινές επιτροπές ΤΕΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, παρακολούθηση και γνωμοδότηση σε προκηρύξης του Δημοσίου σύμφωνα με το Ν.3316/2005, στήριξη επιτροπών για εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες, κ.ά.)
  • Επίκαιρα - τρέχοντα θέματα (παρακολούθηση - αξιολόγηση - γνωμοδότηση - παρεμβάσεις, σε γενικά και ειδικά θέματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα)