eng fb rss yt
tee menu 14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)


sci-work@central.tee.grsci-work@central.tee.gr

Οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ)
φιλοδοξούν να καλύψουν το κενό που προκύπτει από την έλλειψη εγκύρων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών στον κατασκευαστικό και τον παραγωγικό τομέα και αποτελούν την επιβεβαίωση της πολιτικής του ΤΕΕ να συμβάλλει στη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής στη χώρα μας.

Τα κείμενα των ΤΟΤΕΕ δίνουν συστάσεις σχετικές με το σχεδιασμό, την επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την χρήση ενός τεχνικού έργου. Με αυτά τα κείμενα προωθείται ο στόχος του ΤΕΕ να δοθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο και να καθορισθούν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης σε όλα τα στάδια της ζωής ενός τεχνικού έργου (σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή, συντήρηση, χρήση).

Στα κείμενα υπάρχει συχνή αναφορά σε πρότυπα ΕΛΟΤ και όπου δεν υπάρχουν, σε διεθνή πρότυπα (ISO, Ευρωπαϊκά) ή αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (DIN, BS, AFNOR κλπ). Αυτό, γιατί πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους Έλληνες Τεχνικούς η χρήση σε όλα τα στάδια της εργασίας τους των Τεχνικών Προτύπων.

Οι ΤΟΤΕΕ φιλοδοξούν να αποτελέσουν καθημερινό εργαλείο όλων των συντελεστών (και όχι μόνο των Μηχανικών) που συνεργάζονται στην εκτέλεση του έργου.

Η πρώτη φάση του έργου της σύνταξης Τεχνικών Οδηγιών αποτελείται από δέκα (10) ΤΟΤΕΕ και αφορά στις Εγκαταστάσεις (εκτός ηλεκτρολογικών) των κτιριακών έργων. Σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και άλλων φορέων, προωθήθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να αναθεωρήσει τον αναχρονιστικό κανονισμό "Περί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" του 1936. Το ΤΕΕ πρότεινε να αναλάβει τη σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών, που να καλύπτουν με την ευκαιρία αυτή, όλες τις εγκαταστάσεις (εκτός των ηλεκτρολογικών) ενός κτιριακού έργου.

Με σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΤΕΕ στις 24. 07. 1985, ανατέθηκε στο ΤΕΕ η σύνταξη των δέκα (10) αυτών ΤΟΤΕΕ με χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και με παραχώρηση στο ΤΕΕ όλων των δικαιωμάτων εκτύπωσης, ανατύπωσης και διάθεσης των τευχών.

Οι ΤΟΤΕΕ της σειράς αυτής, συντάχθηκαν από τριμελείς ομάδες εργασίας Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ, κάτω από το συντονισμό και την εποπτεία μιάς 6μελούς συντονιστικής ομάδας εργασίας (ΣΟΕ). Πολύτιμη υπήρξε, για την επίλυση όλων των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, και η βοήθεια που προσέφεραν οι σύνδεσμοι της ΣΟΕ με τη Διοικούσα.

Οι Ομάδες Εργασίας συνέταξαν σχέδια. Ακολούθησε Δημόσιος Διάλογος και Δημόσια Κρίση με παρατηρήσεις που έγιναν από Οργανισμούς, Κοινωνικούς Φορείς, Υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιώτες και ακολούθως συντάχθηκε το παρών τελικό κείμενο της Οδηγίας. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία η Διεύθυνση ΕΗ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ συνέβαλε με ουσιαστική παρακολούθηση των διαδικασιών και με παρατηρήσεις και έδωσε τελικά την έγκριση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ στο τελικό κείμενο.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΝΝΟΣ Διπλ. Μηχ/γος · Ηλ/γος Μηχανικός
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός
ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Διπλ. Χημικός Μηχανικός
ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΠΑΠΑΡΟΣ Διπλ. Χημικός Μηχανικός
ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Διπλ. Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός

Οι ΤΟΤΕΕ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως συντάχθηκαν από το ΤΕΕ και διαμορφώθηκαν τελικά, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση ΕΗ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η εφαρμογή τους ορίστηκε υποχρεωτική, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1418/84 στα σημεία που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής, στην ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.

Οι ΤΟΤΕΕ διατίθενται, μόνο για ανάγνωση, στο Γραφείο Τυποποίησης του ΤΕΕ, καθώς και στις περιφερειακές βιβλιοθήκες του ΤΕΕ, ενώ πωλούνται στα ταμεία του ΤΕΕ.
Μπορούν να αναζητηθούν εύκολα στον
κατάλογο των βιβλιοθηκών ΤΕΕ με το λήμμα TOTEE στον τίτλο. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται δανεισμός ή φωτοτύπηση.

Παραθέτουμε τον πίνακα των Τεχνικών Οδηγιών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Δίπλα στον αριθμό κάθε Οδηγίας, δίνεται το έτος έκδοσης της αντίστοιχης Οδηγίας, καθώς και η υπουργική απόφαση με την οποία έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή τους.

ΤΟΤΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΤΕΕ 2411/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα.
Διανομή κρύου - ζεστού νερού

ΦΕΚ 843Β/16-11-88

Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2412/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα.
Αποχετεύσεις

ΦΕΚ 177/Β/31-3-88

Ε΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2421 · Μέρος 1/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων

ΦΕΚ 67/Β/4-2-88

Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2421 - Μέρος 2/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων

ΦΕΚ 148/Β/17-3-88

Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2423/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Κλιματισμός κτιριακών χώρων

ΦΕΚ 177/Β/31-3/88

Γ΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2425/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών χώρων

Ε΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2427/83*

Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτηρίων

ΦΕΚ 631Δ/7-11-85

ΤΟΤΕΕ 2451/86**

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό

ΦΕΚ 632/Β/26-11-87

Ε΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2471/86***

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Διανομή καυσίμων αερίων (Αναθεώρηση του Σχεδίου ΤΟΤΕΕ 2471/80)

ΦΕΚ 366/Β/16-7-87

ΦΕΚ 187/Α/20-10-87

Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2481/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Διανομή ατμού μέχρι PN16-300C

ΦΕΚ 334/Β/24-6-87

Δ΄ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 2491/86

Εγκαταστάσεις σε κτίρια.
Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση

ΦΕΚ 665/Β/9-9-88

Γ΄ΕΚΔΟΣΗ

* Η ΤΟΤΕΕ 2427/83 δημοσιεύθηκε αρχικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ αρ. 1294/23.01.1984 και έγινε υποχρεωτική με το Π.Δ. 27 (ΦΕΚ631/Δ/07.22.85) ως η 11η Τεχνική Οδηγία που εκδόθηκε από το ΤΕΕ.
Έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας από το ΤΕΕ για την αναθεώρηση αυτής της Τεχνικής Οδηγίας.
Η Ομάδα Εργασίας παρέδωσε το τελικό κείμενο.

** Έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας από το ΤΕΕ για την αναθεώρηση αυτής της Τεχνικής Οδηγίας

*** Η ΤΟΤΕΕ αυτή έγινε υποχρεωτική στο σύνολό της (στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση καθώς και σε κάθε τεχνική λεπτομέρεια για τη σύνταξη της μελέτης) με το Π.Δ 420/87 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87), το οποίο ίσχυσε μέχρι την 15η/07/2003.

Μετά την έκδοση του " Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar" (ΚΥΑ Δ3/Α/11346/2003 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄963/15-7-2003), η ΤΟΤΕΕ 2471/86 παύει να ισχύει.
Δημοσιεύτηκε επίσης στο ΦΕΚ 1730/Β/9-12-2005 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ3/Α/22560/28-11-2005, η οποία καθορίζει συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/30-6-2003- ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003).

 

 

    Τελικό κείμενο για την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ 2427/83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Τελικό κείμενο για την αναθεώρηση της ΤΟΤΕΕ 2427/83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»