ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΕ  
Πρόεδροι ΤΕΕ
80 Χρόνια ΤΕΕ: οδοιπορικό στο χρόνο
Βάση δεδομένων Μηχανικοί (Βιογραφία, Εργογραφία ελλήνων μηχανικών)
 
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος, τ.Α', τεύχ.Ι. / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου. Αθήναι : ΤΕΕ , 1935.
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος, τ.Α', τεύχ.ΙΙ. / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου. Αθήναι : ΤΕΕ , 1934-1937