ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
2010 - ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
2008 ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 30 May 2015 10:18:01 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 30 May 2015 10:18:01 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80

:: Λεξικά


αγγλοελληνικό λεξικό δομικών υλικών
αγγλοελληνικό λεξικό Θερμομόνωσης
αγγλοελληνικό λεξικό πόρτες & παράθυρα
αγγλοελληνικό λεξικό σκυροδέματος
αγγλοελληνικό λεξικό τεκμηρίωσης
ελληνοαγγλικό λεξικό δομικών υλικών
ελληνοαγγλικό λεξικό Θερμομόνωσης
ελληνοαγγλικό λεξικό πόρτες & παράθυρα
ελληνοαγγλικό λεξικό σκυροδέματος
ελληνοαγγλικό λεξικό τεκμηρίωσης
TE21-TerminologyTermsEd01