Τα πρότυπα δεν δανείζονται και δεν φωτοτυπούνται.

Εξαίρεση αποτελούν: α) η συλλογή βιβλίων/προτύπων ASTM.  β) η συλλογή βιβλίων/προτύπων DIN.

Κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί συνολικά μέχρι 2 βιβλία.  Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης με επίδειξη ταυτότητας ΤΕΕ ή αστυνομικής ταυτότητας.  Οι χρήστες της περιφέρειας πρέπει να στέλνουν αντίγραφο της ταυτότητας.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι δύο εβδομάδες. Ανανέωση μπορεί να γίνει για άλλες 2 εβδομάδες, εφ΄ όσον δεν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση που το έντυπο ζητηθεί στη διάρκεια του δευτέρου δεκαπενθήμερου δανεισμού, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά την ειδοποίηση από το προσωπικό του Τμήματος.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες για τυχόν εκπρόθεσμους δανεισμούς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα νέου δανεισμού για όσες ημέρες έχει καθυστερήσει.