eng fb rss yt
tee menu 14

:: 2010 - Έτος Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Προϊόντων


> ΕΙΣΑΓΩΓΗ
> ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων  Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ, ανακήρυξε το έτος 2010 ως «Έτος Εποπτείας της αγοράς των Δομικών Προϊόντων" με στόχο να τονισθεί η σημασία της εποπτείας που ασκείται από το Ελληνικό Κράτος στην αγορά των δομικών προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που ενσωματώνονται στα δομικά έργα. Η Οδηγία της ΕΕ  89/106 «Προϊόντα Δομικών Έργων» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68 και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών» επιβάλλει τα δομικά προϊόντα να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)  ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν την σήμανση CE.

Για περισσότερη ενημέρωση βλέπε:

 Οδηγός για την εφαρμογή οδηγιών που εκπονούνται με βάση τις διατάξεις της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης (BLUE GUIDE) Οδηγός για την εφαρμογή οδηγιών που εκπονούνται με βάση τις διατάξεις της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης (BLUE GUIDE)
 Construction products Construction products
 new approach new approach

Σύμφωνα με το Π.Δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών» εκδίδονται και δημοσιεύονται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τα δομικά προϊόντα, ενώ προβλέπεται μία περίοδος χάριτος μετά τη λήξη της οποίας απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των προϊόντων αυτών χωρίς την σήμανση CE.

Η σήμανση CE
αποδίδεται σε ένα δομικό προϊόν, σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία, που διασφαλίζει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)  ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. Για όσους  παραβιάζουν τα παραπάνω προβλέπονται κυρώσεις από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το ΠΔ 334/94, άρθρο 11 "Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης "CE" στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό. Για το σκοπό αυτό έχουν άμεση πρόσβαση στους εργοστασιακούς και τους τελωνειακούς χώρους και εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους για τον τρόπο ελέγχου της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης."Σχεδιασμός και επιμέλεια αφίσας Ι. Νόβας, ΜΜΜ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΕ-ΤΠΔΠ)


Κατεβάστε το τρίπτυχο έντυπο. Adobe Portable Document Format Μέγεθος εγγράφου: 291531 bytes

Η ποιότητα των κατασκευών, ο χρόνος ζωής  και η λειτουργικότητα τους εξαρτώνται και από τα δομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Η κυκλοφορία στην αγορά, αποκλειστικά των δομικών προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις που θέτουν οι κανονισμοί, είναι αφ' ενός μεν υποχρεωτική από τη νομοθεσία, αφ' ετέρου δε πρωταρχικής σημασίας δεδομένου ότι διευκολύνει το έργο του Μηχανικού και συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα των έργων και στην ανάπτυξη της χώρας.

Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί είναι σημαντική καθώς διαπιστώνεται υστέρηση στην εφαρμογή της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς.
Ειδικότερα οι στόχοι του Έτους Εποπτείας της αγοράς των Δομικών Προϊόντων" είναι:

α) η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό, εμπορίας, εισαγωγών, εξαγωγών), των μηχανισμών εποπτείας και των προβλημάτων δυσλειτουργίας τους,

β) η κατάθεση προτάσεων που προέρχονται από δημόσια διαβούλευση, για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης, των αρχών λειτουργίας και της οργάνωσης της εποπτείας της  αγοράς των δομικών προϊόντων,

γ) η διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αθήνα αλλά και στα περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση προτάσεων, επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και ετοιμασία των τελικών προτάσεων του ΤΕΕ προς την πολιτική ηγεσία.

Πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες δράσεις του Έτους θα διατίθενται μέσω των σελίδων του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ και του δικτυακού τόπου
http://portal.tee.gr
Την ευθύνη για το συντονισμό και τη διαχείριση των δράσεων έχει αναλάβει Συντονιστική Επιτροπή που συστάθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.

Συντονιστική Επιτροπή

Β. Αγγελάκης, ΑΤΜ
Θ. Βουδικλάρης, ΠΜ
Γ. Γρηγορόπουλος, ΝΜΜ
Ρ. Δρακούλης, ΜΜ
Κ. Ιακωβίδης, ΗΜ
Δ. Καλλιάνης, ΠΜ-ΜΗ
Γ. Λέκκας, ΧΜ
Ν. Λεών, ΠΜ
Γ. Μαθιουδάκης, ΜΜΜ
Μ. Μετινίδου, ΧΜ
Ν. Μίχας, ΧΜ
Π. Μοίρα, ΧΜ
Γ. Μπαμόπουλος, ΧΜ
Μ. Μπεάζη-Κατσιώτη, ΧΜ
Ι. Νόβας, ΜΜΜ
Γ. Παπαδάκος, ΜΜ
Ε. Τζαβάρα, ΠΜ