:: 2010 - Έτος Εποπτείας της Αγοράς Δομικών Προϊόντων


> ΕΙΣΑΓΩΓΗ
> ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2ο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων από τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς των δομικών προϊόντων
  

         Το έτος 2010 είχε ανακηρυχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως «Έτος Εποπτείας της Αγοράς των Δομικών Προϊόντων (Οδηγία 89/106)».

          Μία από τις δράσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Έτους αυτού ήταν η καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων από τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς των προϊόντων που υπάγονται στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (Construction Products Directive - CPD). Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ. 334/1994 "Προϊόντα δομικών κατασκευών". Για το σκοπό αυτό διανεμήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις στο οποίο παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του ΤΕΕ.

          Στη συνέχεια θα βρείτε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί επέκταση / εξειδίκευση του προηγούμενου, το οποίο ολοκληρώνει τη σχετική έρευνα του ΤΕΕ. Με αυτό το νέο ερωτηματολόγιο μπορείτε να μας γνωρίσετε τις παρατηρήσεις / τις απόψεις / τα σχόλιά σας, σχετικά με

·   ερωτήματα που προέκυψαν από τα συμπεράσματα της έως τώρα έρευνας και

·   την άποψή σας για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο φορέας για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ.

Σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή, ώστε να εξαχθούν, κατά το δυνατόν, ακριβή και χρήσιμα συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, σας παρακαλούμε να προωθήσετε το ερωτηματολόγιο σε όσο το δυνατόν περισσότερους αποδέκτες καθώς απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

          Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 7η Μαρτίου 2011.

Σας παρακαλούμε να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε είτε με φαξ στον αριθμό 210-3237525 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση standard@central.tee.gr , υπόψη κας Λ. Μετινίδου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

          Η Συντονιστική Επιτροπή του ΤΕΕ για τις δράσεις του «Έτους Εποπτείας της Αγοράς των Δομικών Προϊόντων (Οδηγία 89/106)», σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.

      

Κατεβάστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο από εδώ...

 

_________________________________________________________________________

 Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων από τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς των δομικών προϊόντων Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων από τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς των δομικών προϊόντων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακήρυξε το έτος 2010 ως «Έτος Εποπτείας της Αγοράς των Δομικών Προϊόντων (Οδηγία 89/106)», με στόχο να τονισθεί η σημασία της εποπτείας που ασκείται από το Ελληνικό Κράτος στην κυκλοφορία των δομικών προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που ενσωματώνονται κατά τρόπο διαρκή και μόνιμο στα τεχνικά έργα. Τα δομικά προϊόντα,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία της ΕΕ  89/106 «Προϊόντα Δομικών Έργων», η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών», πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με την χρήση τους σε Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)  ή σε Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν την σήμανση CE.

Μία από τις δράσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Έτους αυτού είναι η καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων από τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς των δομικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο με το οποίο μπορείτε να μας γνωρίσετε τις παρατηρήσεις/ τις απόψεις/ τα σχόλιά σας, σχετικά με τα μεγαλύτερα προβλήματα, που έχετε διαγνώσει στην ελληνική αγορά των προϊόντων των δομικών κατασκευών.

Σας παρακαλούμε να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε είτε με φαξ στον αριθμό 210-3237525 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση standard@central.tee.gr , υπόψη κας Λ. Μετινίδου, καθώς και να το προωθήσετε σε αποδέκτες που, κατά την κρίση σας, ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Ιουλίου 2010.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΤΕΕ για τις δράσεις του «Έτους Εποπτείας της Αγοράς των Δομικών Προϊόντων (Οδηγία 89/106)», σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.

 Κατεβάστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο από εδώ.... Κατεβάστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο από εδώ....