eng fb rss yt
tee menu 14


ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιστορικό


      Η Τυποποίηση αποσκοπεί στην ολική οικονομία υλικών και εργασίας, δίχως να παραβλέπεται η ασφάλεια, επομένως αποτελεί βασική αρχή που διέπει τόσο τις φυσικές και βιολογικές επιστήμες όσο και τις κοινωνικές.

    Μερικά από τα πολυάριθμα παραδείγματα εύρεσης και καθιέρωσης της βέλτιστης λύσης σε θέματα με βασική σημασία για τον πολιτισμό, είναι η γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου κάθε άνθρωπος "συμφωνεί" να δίνει την ίδια έννοια στις λέξεις, με αυτή που δίνουν και οι άλλοι άνθρωποι, το ημερολόγιο που ρυθμίζει χρονικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το οποίο καθιερώθηκε στην αρχαία Σουμερία και μέσω του Βαβυλωνιακού και του Ρωμαϊκού κράτους, με βελτιωτικές τροποποιήσεις ισχύει και σήμερα, τα μέτρα και τα σταθμά αλλά και το σημερινό αριθμητικό σύστημα.

    Το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τίτλο " Τεχνική προδιαγραφή κατασκευής "Εμπολίων πόλων" για την ανέγερση κιόνων " έθετε αυστηρές τεχνικές και χημικές προδιαγραφές, χρονολογείται από τον 4ο π.Χ. αιώνα, ανακαλύφθηκε το 1893, ήταν γραμμένο σε μια στήλη της Ελευσίνας και μελετήθηκε από τον καθ. Γ. Βαρουφάκη.

    Η σύγχρονη Τυποποίηση άρχισε στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες από οργανώσεις μηχανικών. Γρήγορα όμως ο θεσμός διαδόθηκε σε όλες τις σημαντικές χώρες του κόσμου και σήμερα υπάρχουν πάνω από 150 Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης σε ισάριθμα κράτη. Τις τελευταίες δεκαετίες  η ανάπτυξη της Τυποποίησης είναι αλματώδης τόσο σε Διεθνές, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Τυποποίησης, ο ορθολογισμός δηλ. στα αγαθά και τις υπηρεσίες, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω στόχοι:

1) ολική οικονομία σε ανθρώπινη προσπάθεια, υλικά και ενέργεια, μέσω

    α) της απλοποίησης,

    β) του περιορισμού ποικιλίας, και

    γ) της εναλλαξιμότητας,

2) τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας,

3) ασφάλεια, υγεία και προστασία της ανθρώπινης ζωής,

4) προστασία καταναλωτή και συνήθη ενδιαφέροντα των ανθρώπων,

5) απάλειψη τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο.

    Οι διαδικασίες της Τυποποίησης πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω δέκα Αρχές:
1η Αρχή.   Η Τυποποίηση πρέπει να αποβλέπει στον ορθολογισμό.
2η Αρχή.   Η Τυποποίηση, δραστηριότητα που αφορά όλη την κοινωνία, πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή και τη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων.
3η Αρχή.   Στην Τυποποίηση τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ισότιμα.
4η Αρχή.   Η Τυποποίηση πρέπει να εξυπηρετεί υπάρχουσες ανάγκες.
5η Αρχή.   Οι διαδικασίες της Τυποποίησης πρέπει να είναι φανερές.
6η Αρχή.   Τα αποτελέσματα της Τυποποίησης πρέπει να αντανακλούν τις   υπάρχουσες συνθήκες.
7η Αρχή.   Η Τυποποίηση σε κάθε θέμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.
8η Αρχή.   Η Τυποποίηση πρέπει να μένει σύγχρονη.
9η Αρχή.   Η Τυποποίηση δεν πρέπει να αντιβαίνει στην πρόοδο.
10η Αρχή. Η Τυποποίηση πρέπει να είναι αποδεκτή από αυτούς που αφορά.

    Η ίδρυση των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης CEN και CENELEC σκοπό είχε την κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές. Η επιδιωκόμενη εναρμόνιση στο πλαίσιο της Κοινότητας επιτυγχάνεται με την έκδοση της Οδηγίας 83/189/ΕΟΚ με την οποία καθιερώνεται διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών καθώς και με την εκπόνηση Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ τα οποία πλέον εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε εθνικό επίπεδο, καταργώντας κάθε άλλο αντίθετο εθνικό πρότυπο.

    Το Τ.Ε.Ε. είναι ο πρώτος φορέας που ασχολήθηκε με την Τυποποίηση στην Ελλάδα. Μετά από εισήγηση του αείμνηστου συνάδελφου Πολ.-Μηχ. Δημ. Ευστρατιάδη επί Προεδρίας Νικολάου Κιτσίκη, ιδρύεται το 1933 η Ελληνική Επιτροπή Προτυποποίησης, συμβολικά ΕΝΟ (συντομογραφία της λέξης Ενοποίηση), η οποία συγκεντρώνει τις πρώτες συλλογές προτύπων στην χώρα μας και συντάσσει δοκιμαστικά πρότυπα και τις γνωστές προδιαγραφές ΤΕΕ/ΕΝΟ.

    Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΝΟ δημιουργήθηκε το Ειδικό Παγκόσμιο Αρχείο Προτύπων το οποίο περιελάμβανε συλλογές όλων των Εθνικών Οργανισμών καθώς και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO, προσφέροντας έτσι τη μοναδική πηγή πληροφόρησης στο είδος αυτό. Με διακοπή στα χρόνια του πολέμου η ΕΝΟ λειτουργούσε ως Εθνικός φορέας Τυποποίησης μέχρι το 1968, οπότε ανέλαβε το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας και ίδρυσε το 1976 τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), που είναι ο αρμόδιος Εθνικός φορέας Τυποποίησης στη χώρα μας. Το Τ.Ε.Ε. παραχώρησε στον ΕΛΟΤ το έργο της επιτροπής ΕΝΟ και μέρος του παγκόσμιου αρχείου προτύπων και εξακολούθησε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση της Τυποποίησης με κάθε τρόπο.