ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 «Πληροφόρηση - Τεκμηρίωση»
  
    Σκοπός     
    Μέλη     
    Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης     
    Άρθρα - Εισηγήσεις     
    Πρότυπα     
    Γλωσσάρια - Λεξικά     


Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ22 (Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση) έχει ως αντικείμενο την απόδοση, στην ελληνική γλώσσα, προτύπων της αντίστοιχης Τεχνικής Επιτροπής TC46 του ISO (Information and Documentation) η οποία μεριμνά για την τυποποίηση των βασικών διεργασιών που σχετίζονται με το θεματικό πεδίο της πληροφόρησης. Απευθύνεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων, των υπηρεσιών πληροφόρησης και εκδοτικών οίκων και προσπαθεί να συνδέσει την ορολογία και τις κατευθύνσεις, όπως αποτυπώνονται στα πρότυπα, με το έργο των επιστημόνων της πληροφόρησης, βιβλιοθηκονόμων, αρχειονόμων και των απασχολουμένων γενικότερα στην παραγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διακίνηση τεκμηρίων.


Στο πλαίσιο του έργου της, η ΤΕ22 έχει δημιουργήσει τη Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε εφαρμογή της Microsoft Access, στην οποία καταχωρούνται όλοι οι όροι από τα σχετικά πρότυπα που επεξεργάζεται. Συγκεκριμένα, στη βάση αυτή, καταχωρούνται οι πληροφορίες  για τα ελληνικά και τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα Τεκμηρίωσης, καθώς και οι όροι (ελληνικοί από τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και αγγλικοί-γαλλικοί από τα αντίστοιχα Διεθνή Πρότυπα ISO) που περιέχονται στο κεφάλαιο Όροι και ορισμοί / Terms and definitions κάθε προτύπου. 


Τα αρχεία που εμφανίζονται εδώ. είναι τα παρακάτω:

Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ/ΤΕ22
Κατάλογος των ελληνικών προτύπων «Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης» τα οποία έχουν εκδοθεί και διατίθενται από τον ΕΛΟΤ 
Διεθνή Πρότυπα ISO/TC46
Κατάλογος των διεθνών προτύπων «Information and Documentation» τα οποία έχουν αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως πρότυπα ΕΛΟΤ 
Ελληνικοί όροι σε κάθε (ισχύον) πρότυπο ΕΛΟΤ
οι όροι που περιέχονται σε κάθε ισχύον Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ στο κεφάλαιο 'Όροι και ορισμοί" 
Αγγλικοί όροι σε κάθε (ισχύον) πρότυπο ISO
οι όροι που περιέχονται σε κάθε ισχύον Διεθνές Πρότυπο ISO στο κεφάλαιο 'Όροι και ορισμοί" (αγγλλική έκδοση) 
Γαλλικοί όροι σε κάθε (ισχύον) πρότυπο ISO
οι όροι που περιέχονται σε κάθε ισχύον Διεθνές Πρότυπο ISO στο κεφάλαιο 'Όροι και ορισμοί" (γαλλική έκδοση) 
Ελληνοαγγλογαλλικό ευρετήριο όρων
Tρίγλωσσο ευρετήριο όρων με αντιστοιχίες ανάμεσα στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και τα Διεθνή Πρότυπα ISO 
Αγγλοελληνογαλλικό ευρετήριο όρων
Tρίγλωσσο ευρετήριο όρων με αντιστοιχίες ανάμεσα στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και τα Διεθνή Πρότυπα ISO 
Γαλλοαγγλοελληνικό ευρετήριο όρων
Tρίγλωσσο ευρετήριο όρων με αντιστοιχίες ανάμεσα στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ και τα Διεθνή Πρότυπα ISO 

Στα ευρετήρια εμφανίζονται, σε αλφαβητική σειρά, οι όροι από τα πρότυπα πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις 3 γλώσσες, καθώς και τα πρότυπα στα οποία αντιστοιχούν. Σε κάθε όρο υπάρχουν ενδείξεις για τη διάκριση σε προτιμώμενους (π) και μη προτιμώμενους (μ) για τα ελληνικά πρότυπα και αντίστοιχα σε preferred (p) και non preferred (n) για τα διεθνή. Σημειώνεται ότι στα ευρετήρια αυτά έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα ισχύοντα πρότυπα (έχουν αποκλειστεί τα πρότυπα που έχουν αποσυρθεί ή βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας ή δημόσιας κρίσης).


Με τη βάση αυτή, προσδοκάται να δημιουργηθεί  ένα τυποποιημένο γλωσσάριο όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται στο χώρο της πληροφόρησης και θα συμβάλει στην καθιέρωση της ορολογίας του κλάδου, τόσο στην παραγωγική όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 


Θα επιδιωχθεί η καθιέρωση ενός μηχανισμού για συνεχή πληροφόρηση και ανατροφοδότηση με παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές εκπονήσεις και αναθεωρήσεις προτύπων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα βήμα διαλόγου για τη συγκρότηση ενός ενιαίου σώματος ελληνικής ορολογίας σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης.