Αντικαθίσταται με την υπ΄ αριθμ. Φ.7.5/1816/88//2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β-470/ 5.3.2004) ο ισχύων Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις".

Το Ελληνικό αυτό Πρότυπο βασίζεται στα Έγγραφα Εναρμόνισης της σειράς προτύπων HD 384 που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), και αποτελεί το Πρότυπο για την μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από δημοσίευσης αυτής της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι 5.3.2006, για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις θα ισχύουν ταυτόχρονα και κατ΄ επιλογή οι διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Μετά από το χρονικό αυτό διάστημα θα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και μόνο.

Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 περιλαμβάνει τα εξής μέρη :

Μέρος 1 Γενικά

Μέρος 2 Ορισμοί

Μέρος 3 Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων

Μέρος 3: Κεφάλαιο 31 Συνθήκες χρήσης, τροφοδοτήσεις και δομή

Μέρος 3: Κεφάλαιο 32 Εξωτερικές επιδράσεις

Μέρος 3: Κεφάλαιο 33 Συμβατότητα

Μέρος 3: Κεφάλαιο 34 Δυνατότητα συντήρησης

Μέρος 3: Κεφάλαιο 35 Εφεδρικές τροφοδοτήσεις

Μέρος 4 Μέτρα προστασίας για ασφάλεια

Μέρος 4: Κεφάλαιο 41 Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας

Μέρος 4: Κεφάλαιο 42 Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων

Μέρος 4: Κεφάλαιο 43 Προστασία έναντι υπερεντάσεων

Μέρος 4: Κεφάλαιο 45 Προστασία έναντι μειώσεων της τάσης

Μέρος 4: Κεφάλαιο 46 Απομόνωση και διακοπή

Μέρος 4: Κεφάλαιο 47 Εφαρμογή των μέτρων προστασίας

Μέρος 4: Κεφάλαιο 48 Επιλογή των μέτρων προστασίας σε συνάρτηση

με τις εξωτερικές επιδράσεις

Μέρος 5 Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού

Μέρος 5: Κεφάλαιο 51 Γενικοί κανόνες

Μέρος 5: Κεφάλαιο 52 Ηλεκτρικές γραμμές

Μέρος 5: Τμήμα 523 Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα

Μέρος 5: Κεφάλαιο 53 Όργανα προστασίας και ελέγχου

Μέρος 5: Τμήμα 537 Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής

Μέρος 5: Κεφάλαιο 54 Γειώσεις και αγωγοί προστασίας

Μέρος 5: Κεφάλαιο 55 Υπόλοιπος εξοπλισμός

Μέρος 5: Κεφάλαιο 56 Τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας

Μέρος 6 Έλεγχος των εγκαταστάσεων

Μέρος 7 Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις

Μέρος 7: Τμήμα 700 Εισαγωγή

Μέρος 7: Τμήμα 701 Λουτρά

Μέρος 7: Τμήμα 702 Κολυμβητικές δεξαμενές

Μέρος 7: Τμήμα 703 Σάουνες

Μέρος 7: Τμήμα 704 Εργοτάξια

Μέρος 7: Τμήμα 705 Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Μέρος 7: Τμήμα 706 Χώροι περιορισμένων διαστάσεων με αγώγιμα τοιχώματα

Μέρος 7: Τμήμα 708 Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπιγκ) και τροχόσπιτα

Μέρος 7: Τμήμα 709 Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π32-Α Εξωτερικές επιδράσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Α Μέθοδος μέτρησης της αντίστασης μόνωσης δαπέδων και τοίχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Β Δοκιμή λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Γ Μέτρηση της αντίστασης γείωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π61-Δ Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλματος

Τροποποιήσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις του Προτύπου αυτού που θα προκύπτουν από την έκδοση τροποποιητικών ή συμπληρωματικών Εγγράφων Εναρμόνισης από την CENELEC ή από τις ανάγκες της εξέλιξης της τεχνικής ή της εφαρμογής του στην πράξη, θα ενσωματώνονται στο Πρότυπο αυτό, μετά από επεξεργασία από τον ΕΛΟΤ, ή μετά την υιοθέτησή τους ως Ελληνικών Προτύπων και την έκδοση σχετικών διευκρινιστικών ή τροποποιητικών διατάξεων.