eng fb rss yt
tee menu 14


ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συστήματα Τυποποίησης


 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζει την  σπουδαιότητα της συμμετοχής στις διαδικασίες της Διεθνούς Τυποποίησης  συνεχώς αυξάνεται.
Αυτή η αύξηση μπορεί, μεταξύ των  άλλων, να αποδοθεί στα παρακάτω αποτελέσματα :

  • Διεθνής  ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Η Διεθνής Τυποποίηση  έχει μία μεγάλη επίδραση  στην « ευημερία των εθνών » καθώς ενθαρρύνει την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, πληροφόρησης και τέλος  χρημάτων.  Η αποδοτική κατανομή των πόρων μεταξύ των εθνών εξαρτάται κατά πολύ από αυτή την ανταλλαγή,  πόσο μάλλον τώρα που η αγορά διευρύνεται και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο.
  • Παγκόσμια Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. Η τάση παγκοσμιοποίησης συνδέεται με την αυξανόμενη σημασία των βιομηχανιών πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών. 
  • Συνδυασμός Τεχνολογιών. Η αυξανόμενη ολοκλήρωση της Τεχνολογίας των Υπολογιστών σε πολλές παραγωγικές και διοικητικές διαδικασίες , δείχνει την ανάγκη για αναγνωρίσιμες, ξεκάθαρα ορισθείσες, κοινές αναφορές.
  • Αναπτυσσόμενες χώρες. Η προσαρμογή  ή υιοθέτηση  των Διεθνών Προτύπων σαν βάση για Εθνικά Πρότυπα,  θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη πολιτικής που αποβλέπει στην επίτευξη μιας συνεχούς ανοδικής οικονομικής κατάστασης.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης είναι οι παρακάτω :
           1) Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for  Standardization)
         2) Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή  IEC (International Electrotechnical Commission)
         3) Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών  ITU  (International Telecommunication Union)

Ο ISO καλύπτει όλους τους τομείς Τυποποίησης εκτός από εκείνους της  Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο εργασίας της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC, καθώς και τον τομέα των  Τηλεπικοινωνιών με τον οποίο ασχολείται η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU .

Διεθνές Πρότυπο  ονομάζεται το Πρότυπο που έχει υιοθετηθεί από έναν  Διεθνή  Οργανισμό Τυποποίησης.

Διεθνή Πρότυπα  είναι τα παρακάτω:

  • Διεθνή Πρότυπα ISO,
  • Διεθνή Πρότυπα IEC,
  • Συστάσεις ITU (ITU-T, ITU-R).

Τα Πρότυπα ISO και IEC εκπονούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες Αρχές :

α)  Ένα Διεθνές Πρότυπο πρέπει να προετοιμάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, που μπορεί να είναι π.χ. παραγωγοί των αγαθών ή των υπηρεσιών, χρήστες, καταναλωτές ή εργαστήρια δοκιμών. Για να επιτευχθεί  αυτός  ο στόχος,  καθιερώθηκε   η Αρχή της  Συναίνεσης  (Consensus Principle).
β)
Τα Διεθνή Πρότυπα υποχρεούνται να προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλη τη Γη  και να ικανοποιούν τις ανάγκες των παραγωγών  και των καταναλωτών  σε όλο τον κόσμο. Αυτή θα μπορούσε να ονομασθεί Αρχή της Παγκοσμιότητας (Global Principle).

γ) Τα Διεθνή Πρότυπα έχουν τον χαρακτήρα Συστάσεων (Recommendations), η πιστή δηλ. εφαρμογή των προδιαγραφών που περιέχονται σε ένα Διεθνές Πρότυπο είναι προαιρετική. Αυτή η Αρχή της Εκούσιας  Εφαρμογής (Voluntary Principle), δεν αποκλείει την δυνατότητα των Εθνικών Φορέων Τυποποίησης να υιοθετούν τα Διεθνή Πρότυπα και να τα καθιστούν Υποχρεωτικά, κάτι το οποίο  ούτως ή άλλως αποτελεί Εθνικό θέμα για την κάθε χώρα.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης αντικαθιστούν πολλές αντίστοιχες  δραστηριότητες σε Εθνικό επίπεδο . Οι εργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγονται από εκπροσώπους των συμμετεχόντων Εθνικών Φορέων Τυποποίησης.

Οι Φορείς της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης είναι οι ακόλουθοι:

     1) Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Τυποποίησης CEN  (European Committee for Standardization),
    2) Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC (European Committee for Εlectrotechnical Standardization),
    3) Το Ευρωπαικό Ινστιτούτο για τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETSI  (European Telecommunications  Standardization Institute).

Τα Πρότυπα που υιοθετούν αυτοί οι Οργανισμοί Τυποποίησης ονομάζονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα και είναι τα παρακάτω:

·        Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ,  Πρότυπα δηλ. της  CEN / CENELEC,  και

·        Ευρωπαϊκά Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETS, Πρότυπα δηλ. του ETSI.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα πρέπει να υιοθετούνται υποχρεωτικά σαν Εθνικά Πρότυπα, ανεξάρτητα από τον τρόπο  που ψήφισε το  Εθνικό μέλος  και ταυτόχρονα να καταργούνται τα αντιτιθέμενα Εθνικά Πρότυπα.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι Οργανισμοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρμογής της πολιτικής της Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδρυθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως δε στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Οι Οργανισμοί αυτοί εμφανίζουν, επιπλέον, μεγάλες ομοιότητες , αφενός ως προς την νομική μορφή τους, αφετέρου ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Σχεδόν πάντα πρόκειται για ενώσεις που προέρχονται από επαγγελματικές οργανώσεις και εκπονούν και δημοσιεύουν τα Πρότυπα βάσει μιας διαδικασίας που εγγυάται τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών εταίρων.

Αντίθετα προς το σύστημα που επικρατεί στις ΗΠΑ και τον  Καναδά, όπου εκατοντάδες Οργανισμοί δημοσιεύουν Πρότυπα, καθένας στον τομέα του, οι χώρες της Ευρώπης ευνοούν συγκεντρωτικές δομές, με εξαίρεση όμως, και αυτό για ιστορικούς λόγους, του τομέα της Ηλεκτροτεχνικής.