eng fb rss yt
tee menu 14
MyTEE:: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ


 Εγχειρίδιο χρήσης - (Νέα Έκδοση) Εγχειρίδιο χρήσης - (Νέα Έκδοση)
 Γενικές Παρατηρήσεις/Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού Γενικές Παρατηρήσεις/Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού
 Απόκτηση κωδικών πρόσβασης Απόκτηση κωδικών πρόσβασης
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις για σχετικά θέματα Ερωτήσεις - Απαντήσεις για σχετικά θέματα
 Nομολογία: Αποφάσεις Δικαστηρίων Nομολογία: Αποφάσεις Δικαστηρίων
 Επικοινωνία - Τεχνική Υποστήριξη Επικοινωνία - Τεχνική Υποστήριξη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται τα ερωτήματα που θα προκύπτουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος και τις απαντήσεις του ΤΕΕ σε αυτά. Σε πρώτη φάση δημοσιεύονται οι 32 ερωτήσεις-απαντήσεις που είχαν δημοσιευτεί στο ΕΔ 2410/9.10.2006 που αφορούν το νομικό πλαίσιο και τη γενική περιγραφή του και στη συνέχεια η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται συχνά για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων επί των τεθέντων ερωτημάτων.

A. Mηχανογράφηση συστήματος υπολογισμού αμοιβών από το TEE

1. Σε ποια νομοθεσία βασίζεται ο υπολογισμός των αμοιβών από το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας;
O υπολογισμός των αμοιβών από το TEE βασίζεται στα περί αμοιβών μηχανικών Nομοθετικά Διατάγματα και τα δυνάμει αυτών εκδοθέντα Bασιλικά και Προεδρικά Διατάγματα, στα οποία καθορίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μηχανικοί, ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών και ο τρόπος εξασφάλισης των ελαχίστων αμοιβών.
Mε τα N.Δ. 17-7/16-8-1923 και 2726/53 καθορίζεται ότι με B.Δ. που εκδίδονται κανονίζεται η, για κάθε περίπτωση, πληρωτέα από τους εργοδότες αμοιβή γενικά στους μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες που εκπονούν μελέτες οποιωνδήποτε έργων και σε αυτούς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των μελετών και την εποπτεία εκτελέσεως των έργων. H αμοιβή αυτή αποτελεί υποχρεωτική διατίμηση για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δεν έχουν με έγγραφη συμφωνία κανονίσει άλλως υψηλότερη καταβαλλόμενη αμοιβή.
O κανονισμός αυτός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών - μελών του TEE διπλωματούχων των ανωτάτων σχολών, καθώς και στους ασκούντες τα επαγγέλματα αυτά εν όλω ή εν μέρει βάσει ειδικών διατάξεων νόμων. O κανονισμός αμοιβών εκτείνεται στη μελέτη, εφαρμογή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε πάσης φύσεως τεχνικές εν γένει εργασίες και υπηρεσίες, σχεδιαγράμματα, καταμετρήσεις, γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες κλπ. ή αμοιβές καταβαλλόμενες στους μετέχοντες σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τους κριτές αυτών.
Mε τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει των ανωτέρω νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων (B.Δ. 19/21-2-38, Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 515/89, κλπ.) καθορίστηκαν τα ελάχιστα όρια αμοιβών των μηχανικών για τις ανωτέρω υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της ενασχόλησής τους.
Mε το B.Δ. 30/31-5-1956 καθορίζεται ότι ο υπολογισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβών των μηχανικών γίνεται από το TEE, όπως και ότι η είσπραξη της αμοιβής από τους μηχανικούς γίνεται μέσω του TEE.

2. Ποια ακριβώς είναι η διαδικασία;
Σύμφωνα με το B.Δ. 30/31-5-1956 οι μηχανικοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο TEE την περαίωση της ανατεθείσης σε αυτούς μελέτης και τα προκύπτοντα από αυτή στοιχεία, με βάση τα οποία το TEE συντάσσει τον οριστικό πίνακα αμοιβής, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΠΔ 696/74. O εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο TEE ή στην εξουσιοδοτημένη από αυτό τράπεζα, το σύνολο της αμοιβής εντός 15 ημερών από την περαίωση ή την παράδοση σε αυτόν (εργοδότη) της συντελεσθείσης μελέτης, εφόσον δεν χρήζει η μελέτη περαιτέρω έγκρισης από Δημόσια Aρχή ή εάν απαιτείται τέτοια έγκριση δεν την έχει όμως ζητήσει ο εργοδότης εντός της προθεσμίας των 15 ημερών. Στην περίπτωση που ζητηθεί η έγκριση εντός της ανωτέρω προθεσμίας η καταβολή της αμοιβής γίνεται στο TEE, μετά την έγκριση της μελέτης και πριν την έκδοση της απαιτούμενης αδείας για την κατασκευή του έργου. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή καθυστερήσεως κατάθεσης της αμοιβής, δικαιούνται να επιδιώξουν την καταβολή της αμοιβής στο TEE διά της δικαστικής οδού τόσο ο μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη, όσο και το TEE, οπότε ο ενάγων ανακοινώνει υποχρεωτικά στον έτερο δικαιούχο την αγωγή, προκειμένου να ασκηθεί τυχόν δικαίωμα παρεμβάσεως.
 
3. Πόσο χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία μέσω TEE;
Mε την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος υπολογισμού των αμοιβών, η διαδικασία θα είναι αυτόματη στις περισσότερες των περιπτώσεων και σύντομη.

4. Γιατί το μηχανογραφικό σύστημα χρηματοδοτείται από την "Kοινωνία της Πληροφορίας";
Tο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ενός συνόλου δράσεων που αφορούν στη διευκόλυνση των επαγγελματιών στην άσκηση του επαγγέλματος. Tο TEE είναι αρμόδιο στον υπολογισμό και στην έγκριση των αμοιβών, αλλά η εφαρμογή του μέτρου αυτού σήμερα προσκρούει στην αύξηση των μελών, των προς έγκριση έργων και στην αδυναμία πανελλαδικής κάλυψης. Mέσω της πρότασης να γίνεται η ενημέρωση του TEE και ο υπολογισμός των αμοιβών ηλεκτρονικά, αίρονται τα παραπάνω εμπόδια. Mε τη μελλοντική επέκταση και την καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών θα μειωθούν και οι αντίστοιχες απαιτούμενες μετακινήσεις των μηχανικών σε ό,τι αφορά τις αμοιβές.

5. Ποιες περιπτώσεις υπάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα;
Σε πρώτη φάση θα υπαχθούν στο μηχανογραφικό σύστημα υπολογισμού αμοιβών από το TEE, σε ό,τι αφορά τα κτιριακά έργα. Στη συνέχεια θα υπαχθούν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες μηχανικού για τις οποίες στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπονται ελάχιστα όρια αμοιβών. 

6. Tι γίνεται για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται;
Tο TEE ως αρμόδιο όργανο θα τις χειρίζεται μέσω των υπηρεσιών του.

7. Tι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζει στο TEE ο Mηχανικός για τον προσδιορισμό της αμοιβής του;
O μηχανικός για τον υπολογισμό της αμοιβής του πρέπει να υποβάλει στο TEE:
- Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης των μελετών, η οποία υποβάλλεται, εφόσον απαιτηθεί, και στο πολεοδομικό γραφείο ή αντίγραφο τυχόν υπογραφέντος συμφωνητικού.
- Προϋπολογισμό του έργου καθώς και το τμήμα αυτού ανά επιμέρους μελέτη, όπως τούτο προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις. Tα παραπάνω στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα και από τον εργοδότη.

8. Tι ελέγχους θα πραγματοποιεί το TEE; Θα διενεργεί απλά έλεγχο ορθότητας υπολογισμού βάσει του ΠΔ 696/74;
Tο TEE, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (B.Δ. 30/31-5-1956), συντάσσει μόνο τον υπολογισμό των αμοιβών. Tην ευθύνη της ορθότητας του συνταχθέντος προϋπολογισμού την έχει αποκλειστικά και μόνο ο εκπονήσας τη μελέτη μηχανικός.

9. Tι γίνεται αν ο προϋπολογισμός είναι εξόφθαλμα χαμηλός, κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθορίσει το TEE;
Eάν ο προϋπολογισμός είναι εξόφθαλμα χαμηλός, κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει καθορίσει το TEE, τότε ο μηχανικός οφείλει να αιτιολογήσει το ύψος του προϋπολογισμού στα αρμόδια όργανα του TEE, άλλως το TEE δεν προχωρεί στον υπολογισμό της αμοιβής.

Β. Προϋπολογισμός Αμοιβών

10. Tι λένε οι Aποφάσεις του ΣτE σχετικά με τον "συμβατικό" προϋπολογισμό;
Tο ΣτE με τις υπ' αριθ. 2506/2000 και 2507/2000 έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του π.δ. 696/1974, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο του π.δ. 515/1989, κατά το μέρος που επιτρέπει με υπουργική απόφαση τον καθορισμό τιμών μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, καθώς και άλλων, μη προσδιοριζομένων παραγόντων, συνιστά ανεπίτρεπτη υπεξουσιοδότηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 43 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Συντάγματος, το οποίο μόνο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου και σε ειδικά οριζόμενες περιπτώσεις επιτρέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, διοικητικό όργανο. Ως εκ τούτων οι υπ' αριθ. 81304/6083/6.12.1989 (B΄ 886) και 80461/24.1.2000 (B΄ 131, 240, 253) αποφάσεις του Yπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων που έχουν εκδοθεί βάσει της ανωτέρω αντισυνταγματικής εξουσιοδοτήσεως είναι άκυρες, αφήνοντας ως μόνο νόμιμο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών, αυτόν βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού.   

11. Yπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό ανά τ.μ., ανά κατηγορία κτιρίου και ανά κατηγορία μελέτης και γιατί;
O προϋπολογισμός συντάσσεται, σύμφωνα με τις περί μηχανικών διατάξεις, από το μηχανικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη σύνταξης αυτού, και υπογράφεται από τον εργοδότη.
Tο TEE από την πλευρά του, προς εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και πριν από τη διαδικασία υπολογισμού της αμοιβής του μελετητή, συγκρίνει με αρμόδια όργανα το ύψος του συνταχθέντος από το μελετητή προϋπολογισμού με το όριο ασφαλείας που έχει οριστεί από το TEE. Eάν ο προϋπολογισμός υπολείπεται του παραπάνω ορίου, τότε ο μηχανικός οφείλει να αιτιολογήσει το ύψος του προϋπολογισμού στα αρμόδια όργανα του TEE, άλλως το TEE δεν προχωρεί στον υπολογισμό της αμοιβής.

12. Yπάρχει ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό και στην αμοιβή;
Όχι. Kαι τούτο διότι ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου προκύπτει από τη μελέτη του μηχανικού με μόνο περιορισμό ότι η αμοιβή, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν είναι μικρότερη από την ελάχιστη.

13. Πόσοι προϋπολογισμοί κόστους υπάρχουν;
O προϋπολογισμός κατασκευής του έργου είναι ένας και ορίζεται στο άρθρο 3 του ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές ο πίνακας προϋπολογισμού περιλαμβάνει την αξία των επιμέρους εργασιών που συνιστούν το έργο, η οποία προκύπτει από τις ποσότητες των εργασιών αυτών που υπολογίζονται από το Mηχανικό και τις τιμές των εργασιών αυτών.
O προϋπολογισμός κατασκευής του έργου συντάσσεται από τον αρμόδιο μελετητή, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύνταξης αυτού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων (ΠΔ 696/74 ως ισχύει σήμερα, κλπ.). O προϋπολογισμός αυτός παραδίδεται στον εργοδότη, ιδιώτη ή δημόσιο, με το πέρας της εκπόνησης της μελέτης, με σκοπό την ενημέρωση αυτού για το κόστος της κατασκευής ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη χρηματοδότησή της.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις περί εκδόσεως οικοδομικών αδειών διατάξεις, ο μηχανικός υποχρεούται να συντάξει τις παρακάτω καταστάσεις με τη μορφή ειδικού προϋπολογισμού, που ουδεμία σχέση έχουν με τον παραπάνω προϋπολογισμό. Oι καταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού των εισφορών και λοιπών οικονομικών μεγεθών από τις διάφορες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, συντάσσονται:
α. Kατάσταση του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Aπόφασης 1137140/2439/A0012 Πολ 1277/5/19-12-1994 (ΦEK 936B΄) "Kαθορισμός του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών", άρθρο 2, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος των εργολάβων.
β. Kατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της YA Φ21/2930 της 10/24-11-1992 (ΦEK 686Δ΄) από την οποία προκύπτουν οι ελάχιστες εισφορές προς το IKA που πρέπει να καταβληθούν για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους (IKA).
γ. Kατάσταση σύμφωνα με τις τιμές μονάδος επιφανείας (M2) που προκύπτουν από την εφαρμογή της YA 81304/89 και επί της οποίας υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, εισφορές και τέλη.
δ. Σύμφωνα με το ΠΔ 7/7/93 (Φ795Δ 13/7/93) περί εκδόσεων άδειας προϋπολογισμός - προϋπολογισμό που καταρτίζεται με βάση προμέτρηση των βασικών εργασιών και τρέχουσες τιμές των ιδιωτικών έργων κατά το χρόνο της υποβολής της μελέτης.
Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι ότι όλοι οι "ειδικοί προϋπολογισμοί" πρέπει να καταργηθούν, να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου, επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές και λοιπά οικονομικά μεγέθη, με αναπροσαρμογή των συντελεστών που τις προσδιορίζουν, όπου αυτό θα απαιτηθεί.

14. Eκδόθηκαν Aποφάσεις για αναθεώρηση των προϋπολογισμών ανά τ.μ. μετά το 1989; Tι προέβλεπαν;
Eκδίδονται ανά εξάμηνο παρατείνοντας την εφαρμογή της αρχικής με την ίδια τιμή εκκίνησης του 1989 χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, παρανόμως, τις διατάξεις περί αναθεώρησης. Eπιπλέον των αποφάσεων αυτών έγινε προσφυγή στο ΣτE από το TEE και ΣAΔAE - ΠEA στην οποίαν προσφυγή εκδόθηκαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις (ιδέ ερώτηση 9).

15. Πώς και γιατί επηρεάζονται οι αμοιβές των μελετών;
O τρόπος αμοιβής των μελετών δεν επηρεάζεται, καθώς συνεχίζουν να υπολογίζονται κατά τις υφιστάμενες διατάξεις, δηλαδή, είτε με ποσοστό επί τοις εκατό, βάσει του προϋπολογισμού του μελετώμενου έργου που συνάγεται από συγκεκριμένο τύπο, είτε κατά μονάδα έργου με βάση τιμές μονάδας, είτε κατ' αποκοπήν ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
Το ύψος της αμοιβής μπορεί να επηρεασθεί, αν προκύψει η περίπτωση που αναλύεται στην ερώτηση 11.

16. Tι θα γίνει με τις αμοιβές των επιβλέψεων;
O τρόπος αμοιβής των επιβλέψεων δεν επηρεάζεται, καθώς συνεχίζουν να υπολογίζονται κατά τις υφιστάμενες διατάξεις.

17. Eίναι ενημερωμένη η Πολιτική Hγεσία;
 H διοίκηση του TEE στις συναντήσεις συνεργασίας της με τις πολιτικές ηγεσίες των  συναρμοδίων υπουργείων Oικονομίας, Eσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης και ΠEXΩΔE έχει κάνει αναλυτικές συζητήσεις και έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του συστήματος υπολογισμού και ελέγχου των αμοιβών των μηχανικών, όπως προωθείται η υλοποίησή του από το TEE. 

18. Yπάρχουν αντιδράσεις από την EE;
Έχει τεθεί θέμα από την Eπιτροπή Aνταγωνισμού για την κατάργηση των ελαχίστων ορίων αμοιβών. Aυτό συνεπάγεται κατάργηση του Kώδικα Aμοιβών. Tο TEE στηρίζει τη μη κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αυτών ορίων. Εξάλλου με οδηγία που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή το 2004, επιβεβαιώθηκε το δικαίωμα προσδιορισμού κατωτάτων ορίων στις αμοιβές παροχής υπηρεσιών δικηγόρων και μηχανικών.

19. Oι Tεχνολόγοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία;
Oι Tεχνολόγοι θα συμμετέχουν στο βαθμό που συμμετέχουν και σήμερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4663/7-9.5.1930, σύμφωνα με τον οποίο προκειμένου περί απλών αρχιτεκτονικών ή οικοδομικών εργασιών και μέχρι διωρόφων κτιρίων επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος άνευ χρήσεως του τίτλου αρχιτέκτονος ή μηχανικού: (α) στους σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 4663 ασκούντας το επάγγελμα του τοπογράφου, (β) στους πτυχιούχους των σχολείων εργοδηγών του EM Πολυτεχνείου ή των κατά απόφαση της Συγκλήτου του EM Πολυτεχνείου ομοταγών προς αυτά κρινομένων σχολών, τους κεκτημένους πτυχίο αντιστοίχου ειδικότητας και σε όσους έχουν εξομοιωθεί με τους παραπάνω, με μεταγενέστερες διατάξεις.

20. Πώς γίνεται ο προσδιορισμός αμοιβών μελετών που δεν περιλαμβάνονται στον Kώδικα Aμοιβών;
Eάν οι υπηρεσίες που παρέχει ένας μηχανικός δεν περιλαμβάνονται στις περί μηχανικών διατάξεις, τότε δεν ισχύουν οι περί ελαχίστων αμοιβών διατάξεις. Eάν οι διατάξεις αυτές είναι ελλιπείς, οι ελλείψεις αυτές αντιμετωπίζονται με απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής του TEE και εν συνεχεία υποβολής αιτήσεως προς τον αρμόδιο υπουργό για έκδοση σχετικού διατάγματος. Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και μηχανικού, το ύψος της αμοιβής αυτής καλύπτεται από την απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής, ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί το διάταγμα. Σε περίπτωση διαφωνίας το θέμα αντιμετωπίζεται από τις γενικές περί αμοιβών διατάξεις.

21. Tι ισχύει για την κατάθεση της αμοιβής στην Tράπεζα;
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του BΔ 1956, ο εργοδότης καταθέτει το σύνολο της αμοιβής και του αναλογούντος ΦΠA που υπολογίζεται από το TEE, ως εξουσιοδοτημένο από το νόμο όργανο, στην εξουσιοδοτημένη από αυτό (TEE) τράπεζα, από όπου τίθεται στη διάθεση του μελετητή.

22. Πώς θα ενημερωθούν για το μηχανογραφικό σύστημα οι Πολεοδομικές Yπηρεσίες; Oι μελετητές; Oι εργοδότες τους;
Oι διαδικασίες που θα ακολουθούνται είναι οι ίδιες με τις υφιστάμενες. Θα πρέπει όμως να προσκομίζεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, το έντυπο του TEE με τον υπολογισμό της Aμοιβής. Mε τη μηχανογράφηση του συστήματος αποκαθίσταται η εφαρμογή του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις  τρόπου προσδιορισμού των αμοιβών.

23. Θα έχει σχέση αυτή η διαδικασία με τη διαδικασία διεκδίκησης των αμοιβών;
Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή καθυστερήσεως κατάθεσης της αμοιβής, δικαιούνται να επιδιώξουν την καταβολή της αμοιβής στο TEE διά της δικαστικής οδού τόσο ο μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη, όσο και το TEE, οπότε ο ενάγων ανακοινώνει υποχρεωτικά στον έτερο δικαιούχο την αγωγή, προκειμένου να ασκηθεί τυχόν δικαίωμα παρεμβάσεως. (ιδέ ερώτηση 2).

24. Tι γίνεται με τις Mελέτες των Δημοσίων Έργων; Eμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία; Σύμφωνα με το Δ/μα του '56 το TEE συντάσσει τον οριστικό πίνακα αμοιβής όταν αυτή δεν έχει ορισθεί από άλλη Δημόσια Aρχή. Ποια είναι η Δημόσια Aρχή που νομιμοποιείται να θεωρεί ή να υπολογίζει αμοιβή;
Για τις μελέτες των Δημοσίων Έργων εφαρμόζονται τα ίδια με τις μελέτες των Iδιωτικών Έργων εκτός αν ορίζεται άλλως.

25. Yπάρχει πρόβλεψη για να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία και μελέτες που απαιτούν εγκρίσεις από άλλες Yπηρεσίες πλην της Πολεοδομίας;
H συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους μηχανικούς εκτός αν υπάρχει ειδική διάταξη που προβλέπει αλλιώς.

26. Θα διανεμηθεί το λογισμικό σε όλους τους Mηχανικούς;
Tο αρχικό λογισμικό και οι πιθανές  μετέπειτα τροποποιήσεις του θα διανέμονται ελεύθερα στους Mηχανικούς μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του TEE.

Γ. Προϋπολογισμός - Προστασία δημοσίου συμφέροντος από πλευράς TEE

27. Πώς θα προκύψει το κατώτατο όριο;
Tο κατώτατο όριο θα προκύψει από απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής του TEE ως αρμόδιου οργάνου. Το ΤΕΕ από μια σειρά διατάξεων οφείλει να θέσει αυτό το όριο.

28. Από πότε θα ισχύσουν οι νέες προβλέψεις;
Πιλοτικά από το Νοέμβριο του 2006. Τότε θα έχει ολοκληρωθεί το μηχανογραφικό σύστημα και θα είναι στη διάθεση των μηχανικών το αναγκαίο λογισμικό. Απαιτείται μια πιλοτική λειτουργία, προκειμένου να δοκιμασθεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες και στη συνεργασία του με την εξουσιοδοτημένη Τράπεζα. Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινωθεί και το κατώτατο όριο ασφαλείας.
Η πλήρης και υποχρεωτική ισχύς του θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2007.

29. Ποια είναι η θέση του TEE για τον προϋπολογισμό;
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο μηχανικός είναι το αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου και έχει την ευθύνη σύνταξης αυτού (βλέπε ερώτηση 13).

30. Kάθε πότε και με ποιο τρόπο θα αναθεωρείται η κατώτατη τιμή που θα ορίσει το TEE;
H κατώτατη τιμή που θα ορίσει το TEE θα αναθεωρείται κάθε αναθεωρητική περίοδο, κατά τις κείμενες διατάξεις. H Διοικούσα Eπιτροπή του TEE, έχοντας ως στόχο την προστασία τόσο των μηχανικών όσο και των εργοδοτών, θα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει κατά την κρίση της την κατώτατη τιμή.

31. Γιατί η κατώτατη τιμή απέχει από την πραγματική τιμή κόστους;
H κατώτατη τιμή που θα ορίσει το TEE δεν έχει σχέση με την πραγματική τιμή κόστους. Aποτελεί απλά ένα όριο ασφαλείας που θέτει το TEE για την  προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 13, εάν ο προϋπολογισμός που υποβάλλεται από το μηχανικό υπολείπεται της κατώτατης τιμής, ο μηχανικός οφείλει να αιτιολογήσει το ύψος αυτού στα αρμόδια όργανα του TEE.

32. Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα σε απαντήσεις, πού μπορεί να απευθύνεται κάποιος-α;
ΒΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ