ΤΕΕ:: MyTEE:: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ν 4178


 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4178/2013
ΟΔΗΓΙΕΣ - Μη εμφάνιση γεωγραφικού εντοπισμού στον Mozilla Firefox
Στις τελευταίες του αναβαθμίσεις ο φυλλομετρητής (browser) mozilla firefox απαγορεύει την εμφάνιση μικτού περιεχομένου. Αυτό επηρεάζει την εμφάνιση του γεωγραφικού εντοπισμού στο σύστημα αυθαιρέτων το οποίο παρέχει η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 60069 ΦΕΚ 3534 Β/30.12.2014 «η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλ. λήγει την 8.2.2016, με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013».


Η προθεσμία της 8.2.2016 αφορά την εξόφληση του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης, καθώς επίσης και τη μεταφορά δηλώσεων από το ν. 4014/2011, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013 (παρ. Β1, Β2) όπου αναφέρεται ότι το αίτημα για τη μεταφορά των δηλώσεων του ν. 4014/2011 υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό εντός της χρονικής ισχύος του Ν.4178/13.


Ισχύουν κανονικά οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων σε δηλώσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα εφαρμογής του ν. 4178/2013 (εξόφληση παραβόλου ή ημερομηνία μεταφοράς μέχρι και τις 6.2.2015), σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 2254 ΦΕΚ 2184 Β’/5.9.2013.


Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 7.2.2015 έως και 7.8.2015, δηλ. εντός του τετάρτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.8.2015.


Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 8.8.2015 έως και 8.2.2016, δηλ. εντός του πέμπτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.2.2016

 


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014)

Από 12/4/2014 προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής αρχείων για τις δηλώσεις του Ν. 4178/2013.
 Όλα τα έγκυρα αρχεία από τις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 εμφανίζονται στην αντίστοιχη μεταφερμένη δήλωση του Ν. 4178/2013 και ίσως απαιτηθούν  τυχόν προσαρμογές σύμφωνα με τις επιλεγμένες "Κατηγορίες"ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 4178/2013 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014)

1. Υποχρέωση μεταφοράς έως 6.2.2014 [1]

Μέχρι τις 6.2.2014 πρέπει να μεταφερθούν υποχρεωτικά:

α/ οι δηλώσεις που είναι σε αρχική υποβολή στον 4014 με εξοφλημένο παράβολο

β/ οι δηλώσεις που είναι σε προσωρινή υπαγωγή και παρουσιάζουν στις 6.2.2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές (δηλ. δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες).

Οι υπόλοιπες δηλώσεις μπορούν να μεταφερθούν εντός της χρονικής ισχύος του 4178.

2. Ένταξη στο 1ο εξάμηνο υπαγωγής

Η δήλωση εντάσσεται σε εξάμηνο με βάση την Ημ/νία υπαγωγής.

Για τις δηλώσεις του ν. 4014 που μεταφέρονται: [2]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία που υλοποιείται η αίτηση μεταφοράς
Ως εκ τούτου, δηλώσεις για τις οποίες έχει γίνει αίτηση μεταφοράς μέχρι και 6.2.2014, εντάσσονται στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξόφλησης του τέλους ανταπόδοσης και το στάδιο υπαγωγής. 

Για τις νέες δηλώσεις: [3]

Ημερομηνία υπαγωγής είναι η ημ/νία εξόφλησης του παραβόλου

3. Προθεσμία εξόφλησης για τις δηλώσεις του 1ου εξαμήνου [4] 

Στις 10.2.2014 λήγει η προθεσμία εξόφλησης του προστίμου του 1ου εξαμήνου για τις δηλώσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι 6.2.2014, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μεταφορά ή είναι νέες δηλώσεις.

Μετά την 10.2.2014, για τις δηλώσεις του 1ου εξαμήνου δεν επιτρέπεται αλλαγή του τρόπου πληρωμής, παρά μόνο μετατροπή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

Μετά την παρέλευση 10 ημερών από τις 10.2.2014, το ανεξόφλητο ποσό προστίμου του 1ου εξαμήνου θα προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Προσοχή: Δηλώσεις του 1ου εξαμήνου που θα προχωρήσουν σε έκδοση των δόσεων μετά τις 10.2.2014, θα λάβουν υποχρεωτικά τον αριθμό δόσεων του 1ου εξαμήνου και θα εμφανίσουν τις αναλογούσες ληξιπρόθεσμες οφειλές του 1ου εξαμήνου.[1] παρ. 10 άρθρου 4 ΥΑ 2254/2013, διευκρίνιση Α4  Εγκυκλίου 4 ΥΠΕΚΑ 4/3.12.2013

και Ενημερωτικό Σημείωμα διαχείρισης δηλώσεων  - σελ. 6 (ιστοσελίδα ΤΕΕ)

 

[2] παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013

 

[3] παρ.1 άρθρου 3 της ΥΑ 2254/2013

 

[4] άρθρο 3 ΥΑ 2254/2013


Aνακοινώσεις 2013

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 4  (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

Σταυλικές εγκαταστάσεις - Κατεδαφισμένες προ της 28.7.2011 κατασκευές
Εγκύκλιος 4 -- ΥΠΕΚΑ


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ  (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

Ενημερωτικό Σημείωμα - Συχνές Ερωτήσεις
Φόρμα Τυποποιημένων Αιτημάτων

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)

Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι εκδόθηκε η συνημμένη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 σύμφωνα με την ΥΑ 2254 ΦΕΚ Β2184/2013

Διαπιστωτική Πράξη ΤΕΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 3/2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)

Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι εκδόθηκε η Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ'αρ. 3/1.10.2013 με θέμα "Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις"

Εγκύκλιος 3: Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις