ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ν.4178/2013

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ν. 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.
ΥΑ Αριθμ. 2254/5.9.2013 (ΦΕΚ 2184 Β)
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄). 
Εγκύκλιος 3 ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ.54373/1.10.2013): Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
Εγκύκλιος 4 ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013): Διευκρινίσεις Ν. 4178/2013
ΥΑ Αριθμ. οικ.297/14.1.2014 (ΦΕΚ 39 Β/14) Τροποποίηση Παραρτήματος Α' ν.4178/13
ΥΑ Αριθμ. οικ.7581/20.2.2014 (ΦΕΚ 405 Β/14) ΔΕΔΟΤΑ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ.8 του αρθ.11 του ν.4178/13 
ΥΑ Αριθμ. 3827/10.9.2013 (ΦΕΚ 2244 Β/13) Τέλος Ανταπόδοσης
ΚΥΑ Αριθμ.οικ.42554 & 42575/15.9.14 (ΦΕΚ.2440 Β/14) Συμψηφισμός/Δικαιολογητικά Ενεργειακής Αναβάθμισης ή/και Στατικής Ενίσχυσης
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 262/21.1.2014): Σταυλικές - Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. ΟΙΚ.925/24.2.2014): Δυνατότητα χορήγησης Αδειας Δόμησης σε διηρημένη ιδιοκτησία
Απαντήσεις σε Ερωτήματα του Ν.4178 που τέθηκαν στο Helpdesk του ΥΠΕΚΑ
Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ με σχετική νομοθεσία και ενημέρωση