ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΠαρεμβάσειςΕκδηλώσεις
Ενημέρωση - Πληροφόρησηeu-orgs


Ίδρυση Γραφείου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΓΔΣΕ) στη Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων  Ίδρυση Γραφείου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΓΔΣΕ) στη Δ/νση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων 12/2007 

Η ΔΕ του ΤΕΕ  αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2007, την ίδρυση του παραπάνω γραφείου στο ΤΕΕ με στόχο:

 • την παρακολούθηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τη διατύπωση προτάσεων για τη συμμετοχή του ΤΕΕ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς και τη διαχειριστική υποστήριξη των έργων των οποίων την υλοποίηση αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε με απ' ευθείας διαπραγμάτευση και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλων φορέων (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών).
 • την Ενημέρωση για άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, δυνατότητα συμμετοχής του Τ.Ε.Ε. και αναζήτηση εταίρων.
 • την ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με Συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ

 

Επίσης, στο αντικείμενο του γραφείου περιλαμβάνεται η υποστήριξη των εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές παρακολούθησης καθώς και η αποτίμησή τους, αλλά και η συνεργασία με την Ομάδα Δράσης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η πλήρης λειτουργία του άρχισε το Φεβρουάριο 2008.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το Γραφείο προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο ρόλο του συνεργάστηκε με Ομάδα Εργασίας εξωτερικών συνεργατών που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ. Από τη συνεργασία αυτή προέκυψαν συναντήσεις ενημέρωσης των Διευθύνσεων του ΤΕΕ για τα διαρθρωτικά προγράμματα της ΕΕ και επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες τόσο για την οργάνωση του Γραφείου όσο και για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Γ' ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ.


  Εκπόνηση Μελετών ωρίμανσης έργων για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013  Εκπόνηση Μελετών ωρίμανσης έργων για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 2008 

  Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και  Οικονομικών του Μέτρου 5.1. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ' ΚΠΣ), κατατέθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών ωρίμανσης έργων για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013», προϋπολογισμού 65.450,00.

  Το έργο το οποίο υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα στο 2008, δίνει τη δυνατότητα στο ΤΕΕ  να συμμετάσχει με προτάσεις στα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.     

  • Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 12.5.2008
  • Έγκριση ένταξης της παραπάνω πρότασης του ΤΕΕ στο Γ' ΚΠΣ από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 06/2008
  •  Ολοκλήρωση και κατάθεση δύο μελετών ωρίμανσης έργων για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στα παραπάνω Ε.Π., με αντικείμενο:

   -      Μελέτη προσδιορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού περιεχομένου

   -      Μελέτη προετοιμασίας δράσεων του ΤΕΕ σε επίπεδο υποβολής προτάσεων έργων για το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013


  Εγκατάσταση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας στο ΤΕΕ  Εγκατάσταση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας στο ΤΕΕ Εγκατάσταση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας στο ΤΕΕ 

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ΤΕΕ  σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013  είναι η πιστοποίηση της Διαχειριστικής του επάρκειας ως δικαιούχου, σύμφωνα με  την υπ' αριθμ. 4670/ΕΥΣ 551/1-02-2008 Εγκύκλιο της Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.

  Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διοκητικές ενέργειες, οι οποίες συνοπτικά ήταν:

  • Ανάθεση από το ΤΕΕ Μελέτης ανάπτυξης και εγκατάστασης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) που θα καλύπτει τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του ΤΕΕ για την ανάληψη συγχρηματοδοτούμενων έργων τόσο κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429, όσο και μετά από αυτό, καθώς και εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού του ΤΕΕ σε θέματα διαχείρισης του ΣΔΕΠ, διαχείρισης έργων και χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείων, Δεκ. 2008
  • Έγκριση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί διαχειριστικής επάρκειας για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με τη μελέτη που παραδόθηκε στη Δ.Ε. του ΤΕΕ, Μάρτιος 2009
  • Ορισμός Λειτουργικών Μονάδων Συστήματος Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Μάρτιος 2009
  • Κατάθεση του πλήρους φακέλου για την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του ΤΕΕ στη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Μάρτιος 2009
  • Επιβεβαίωση τον Μάϊο  του 2009 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΥΠΟΙΟ, ότι το ΤΕΕ  ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο για τις κατηγορίες έργων τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικέιμενο και ειδικές δράσεις)

  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης μηχανικών στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης μηχανικών στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2009 

  Σχεδιασμός και υλοποίηση από το ΤΕΕ συγχρηματοδοτούμενου έργου του Γ' ΚΠΣ μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης/Υπ. Οικονομικών του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορά στην εκπαίδευση μηχανικών στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

  βλ. περισσότερα για το πρόγραμμα «e-μηχανικοί»


  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Hellenic Aid» του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Hellenic Aid» του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 2008-2009 

  Προετοιμασία και υποβολή προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας με τίτλο «Μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Κίνα για την ανάδειξη της Πολιτιστικής και Τεχνολογικής Κληρονομιάς», συνολικού προϋπολογισμού 494.080,00. Η πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διοργάνωση Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας  στην πόλη του Πεκίνου.

  (07/2008, υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 01/2009)


  Συμμετοχή ΤΕΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με άλλους φορείς  Συμμετοχή ΤΕΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με άλλους φορείς 2008-2009 
  • Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης έργου από το ΕΤΠΑ, μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης/Υπ. Οικονομικών του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης Μηχανικών - Τεχνικών», προϋπολογισμού 1.564.682,00, (12/2008-06/2009)
  • Συμμετοχή του ΤΕΕ από κοινού με  α) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και β) το ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης στην πράξη
  • Συμμετοχή ΤΕΕ σε πρόγραμμα της ΚτΠ για την τηλεδιάσκεψη από κοινού με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και το Ίδρυμα Ερευνών Δημόκριτος, Οκτώβριος 2008
  • Συμμετοχή του ΤΕΕ ως εταίρου στην υποβολή πρότασης του Ε.Δ.Ε.Τ. για το Εθνικό Δίκτυο HPC που έχει προκηρυχθεί από την Γ.Γ.Ε.Τ. για τη Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων σε τομείς που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη
  • Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», 06/2009
  • Συμμετοχή του ΤΕΕ, από κοινού με το ΚΑΠΕ, σε πρόγραμμα με θέμα «Co-Implement», με στόχο την κατασκευή ενός μοντέλου για τραπεζικά προίόντα και τις απαιτούμενες ενημερωτικές δράσεις μεταξύ κατασκευαστικών εταιρειών και τραπεζικού συστήματος, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.  Στο πρόγραμμα μετέχουν 5 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία). 

  Συμμετοχή ΤΕΕ στις διαδικασίες αυτόματης διάθεσης επιστημονικού αποθέματος για πρόσβαση μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης «Europeana» που εγκαινιάστηκε στις 20.11.2008  Συμμετοχή ΤΕΕ στις διαδικασίες αυτόματης διάθεσης επιστημονικού αποθέματος για πρόσβαση μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης «Europeana» που εγκαινιάστηκε στις 20.11.2008

  Η δράση Europeana εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα econtentplus και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου στο ψηφιακό απόθεμα των ευρωπαϊκών οργανισμών, παρέχοντας έτσι και τη δυνατότητα γνωριμίας με το πολιτιστικό απόθεμα τοπικής αξίας και ενδιαφέροντος. Ο ελληνικός εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας, ενώ στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχει και το ΤΕΕ/Τμ. Κέρκυρας.  [ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
  [ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
  [ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]

    © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος