Εισήγηση Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την Διημερίδα με θέμα: «Θέματα Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. 3212/31-12-2003 ΦΕΚ 308Α:Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ»

Ο σκοπός της εισήγησης αυτής του Περιφερειακού τμήματος του Τ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας δεν αφορά απλά στην έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.3212/2003 για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των μελετών και κατασκευών, τις νέες ποινές των μηχανικών, την ασφάλιση των μελετών και κατασκευών, τις αυθαίρετες κατασκευές και την δόμηση εκτός σχεδίου · άλλωστε όπως κεντρικά το Τ.Ε.Ε. έτσι και το Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά πλειοψηφία απέρριψε τον Ν. 3212/2003 στο σύνολό του, αλλά επιθυμεί να συμβάλλει στην έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου που θα έχει ως στόχο να αναδειχθούν όλα τα προβλήματα του τομέα της οικοδομής τόσο ως προς την μελέτη όσο και ως προς την κατασκευή. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν και να υπάρξουν θεσμικοί κανόνες και ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων μέτρων για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η δε πολιτεία να αναλάβει τις αναγκαίες κορυφαίες ευθύνες που τις αναλογούν.

Σε αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια πρέπει όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να συμβάλλουν συμμετέχοντας στο διάλογο μέχρι διαμόρφωσης του τελικού θεσμικού πλαισίου καταθέτοντας την εμπειρία και τις απόψεις τους.

Παρακολουθώντας από κοντά όλες τις διαδικασίες καθώς και τις πρωτοβουλίες του Τ.Ε.Ε. το Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας επικροτεί αυτές τις ενέργειες και καταθέτει συμπληρωματικά και τις δικές του απόψεις που αφορούν την σχετική θεματολογία οι οποίες προέκυψαν από γνώση, εμπειρία και διάλογο.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

· Θεωρούμε ότι είναι σχήμα οξύμωρο με τη σημερινή δομή των Πολεοδομικών Γραφείων, το δεκαήμερο μετά τον έλεγχο για την προσκόμιση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται για έλεγχο της οικοδομικής άδειας είναι:

Α)Τοπογραφικό Διάγραμμα, τίτλοι κυριότητας

Β)Διάγραμμα Κάλυψης · Στερεό · Συντελεστής Δόμησης · Πυροπροστασία

Γ)Εγκρίσεις · Αρχαιολογία · Δασαρχείο · Ρέματα

Να δίνεται απάντηση εντός δέκα ημερών και εντός διμήνου να κατατίθεται πλήρης φάκελος (μελέτες · φορολογικά).

· Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να στελεχωθούν από έμπειρους και ικανούς Μηχανικούς και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια σε υλικοτεχνική υποδομή, μηχανοργάνωση, αρχειοθέτηση κ.λ.π.

· Για την κωδικοποίηση · απλούστευση πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικής νομοθεσίας κατά περίπτωση πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή νομολογίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εδώ υπεισέρχεται και η πάταξη της γραφειοκρατίας, η κατάργηση ανεφάρμοστων · ανεπίκαιρων διαταγμάτων, να γίνει ελαστικός ο τρόπος αναθεώρησης · ενημέρωσης οικοδομικών αδειών κατά την κατασκευή των οικοδομών, ή κατά την αλλαγή χρήσης των με απλή ενημέρωση του φακέλου και προσαρμογή των φορολογικών. Τα σχέδια πόλεων να ολοκληρωθούν με συντεταγμένες, υψόμετρα, πλήρεις τεχνικές εκθέσεις, οριοθετημένα ρέματα μερίμνη της Πολιτείας και να βρίσκονται ψηφιοποιημένα στη διάθεση των συναδέλφων.

· Για τον έλεγχο κατασκευών και τις ευθύνες των παραγωγών του έργου πιστεύουμε ότι πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου με συμμετοχή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο δε έλεγχος να είναι υποχρεωτικός, τουλάχιστον ένας σε κάθε οικοδομή και όχι δειγματοληπτικά κατά την έναρξη των εργασιών και αν υπάρχει δεύτερος κατά την αποπεράτωση των τοιχοποιϊών,.

· Όσο αφορά τις ποινικές ευθύνες πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι περί την κατασκευή να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

α)Πρέπει να υπάρξει επιμερισμός ευθυνών ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ · ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ · ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και θα αφορά πέραν των άλλων και στην κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας στην αντίστοιχη οικονομική εφορία μέχρι να γίνει το ΜΗ.Κ.Ι.Ε.

β)Πρέπει η πολιτεία να προβαίνει στον έλεγχο πιστοποίησης όλων των δομικών υλικών (ΙSO, ΕΛΟΤ) που υπεισέρχονται στην κατασκευή και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ακόμη και αυτών που αφορούν δευτερεύουσες χρήσεις μη έχουσες σχέση μόνο με την ασφάλεια, αλλά και με την ποιότητα (είδη υγιεινής, πλακίδια, χρώματα κ.λ.π.) με συνεχείς αδιάβλητους ελέγχους και με επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες των προδιαγραφών και της νομοθεσίας.

· Πρέπει να γίνεται υποχρεωτική συντήρηση της οικοδομής σε τακτά χρονικά διαστήματα από την διαχείριση με κατάθεση τεχνικής έκθεσης για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της οικοδομής (υλικές φθορές, ρηγματώσεις κ.λ.π.) προτείνοντας ταυτόχρονα μέτρα αντιμετώπισης των, ακόμη δε και έκδοση οικοδομικών αδειών όπου απαιτείται.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης και εφαρμογής του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. Θα πρέπει να αρθούν όλες οι διατάξεις που ποινικοποιούν το επάγγελμα του Μηχανικού εφ΄ όρου ζωής. Να ισχύσει ο ποινικός κώδικας που ισχύει για όλους τους Έλληνες.

· Υποχρεωτική ασφάλιση κατά το χρόνο κατασκευής με δαπάνη του κατασκευαστή. Για τις μελέτες εφόσον ελέγχονται από το Κράτος δεν υπάρχει λόγος ασφάλισής τους. Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος (ασφάλιση επίβλεψης για την άρτια κατασκευή του έργου, ασφάλιση επίβλεψης για περιπτώσεις αστικής ευθύνης λόγω εργατικών ατυχημάτων ή ζημιών τρίτων, ασφάλιση της εντέχνου και άρτιας κατασκευής για κάλυψη του χρήστη, ασφάλιση του ιδιοκτήτη του έργου · περίπτωση αυτεπιστασίας) θα πρέπει το θέμα να μελετηθεί σωστά και να αναλάβει να το διεκπεραιώσει το νομικό τμήμα του Τ.Ε.Ε.

· Όσο αφορά τις θέσεις στάθμευσης · Π.Δ. θέσεων στάθμευσης και σε συνδυασμό με την Μ.Σ.Δ. σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να επεκταθεί το νομοσχέδιο στην Περιφέρεια.

Η εφαρμογή του νέου αντισεισμικού κανονισμού καθιστά αδύνατη την κατασκευή θέσεων στάθμευσης ειδικά σε μικρά οικόπεδα. Πρέπει σε αντιστάθμευση να αυξηθούν οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. στις προσθήκες, να δημιουργηθούν δημόσιοι χώροι στάθμευσης με χρήματα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ που θα διατίθενται μόνο γιαυτόν τον σκοπό με αυστηρότητα αλλά και να υπάρξουν και άλλα κίνητρα, νέες πηγές χρηματοδότησης, μπόνους κ.λ.π.

-Πιστεύουμε ότι πρέπει να απαλειφθεί ως ανεφάρμοστη στην πράξη η φύτευση των 2/3 του ακάλυπτου και ο περιορισμός του σε μικρότερα ποσοστά, αλλά υλοποιήσιμα και να αφαιρούνται στον υπολογισμό τυχόν υποχρεωτική κάλυψη λόγω στοάς κ.λ.π.

-Όσο αφορά την τράπεζα γης που δημιουργείται από την εφαρμογή επεκτάσεων σχεδίων πόλεων, πρέπει να τηρείται αυστηρά η διάταξη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του 35% κατ΄ ελάχιστον και να απαλειφθούν οι ρουσφετολογικές διατάξεις για ανταλλαγή οικοπέδων, ειδικά δε για άλλες πολεοδομικές ενότητες επιβαρύνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο και το σχέδιο των επεκτάσεων, θεωρώντας όλον τον διευρυμένο Δήμο ως μια πολεοδομική ενότητα. Εννοείται ότι και άλλες διατάξεις κρίνονται πολλές φορές ανεφάρμοστες, όπως η υποχρεωτική κλίση ραμπών 5% για καροτσάκια ΑΜΕΑ, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να υπάρξει παρέκκλιση ως προς την κλίση με εφαρμογή πρόσθετων μέτρων (χειρολαβές, τραχείς διάδρομοι κ.λ.π.). Η διάταξη αυτή πρέπει να εφαρμόζεται απαρεκλήτως στα δημόσια κτίρια

Επίσης η πυροπροστασία (παθητική · ενεργητική) σε προσθήκες κ.λ.π. χρειάζεται αναθεώρηση, ιδιαίτερα σε μικτές χρήσεις.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή χρήσης θα πρέπει να είναι βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και πέραν αυτών να επιλαμβάνεται η υγειονομική υπηρεσία για τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις.

  1. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πιστεύουμε ότι η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων πρέπει να γίνει με νέους όρους, που πέραν των άλλων θα αφορά κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και τιμαριθμοποίηση των προστίμων ανάλογα με την βαρύτητα της αυθαιρεσίας που θα φτάνει εως και και την κατεδάφιση στις περιπτώσεις που προσβάλλεται το περιβάλλο, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π., στην βελτίωση του νόμου, περί μικροπαραβάσεων, στην αδειοδότηση για αποπεράτωση με απλουστευμένες διαδικασίες όταν δεν θίγεται το περιβάλλον.

· Για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας πρέπει να συνεχιστεί η ισχύς του νόμου ως έχει με την προσθήκη ότι αυτές οι εργασίες θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς με κάποια υποχρεωτικά σχέδια.

Δεν επιτρέπεται η κατάργηση άδειας περίφραξης σε εντός σχεδίου οικόπεδα και μόνο προσωρινή · πρόχειρη περίφραξη μπορεί να επιτραπεί για λόγους υγιεινής - ασφάλειας · προστασίας με δήλωση ιδιοκτήτη χωρίς αξίωση οιασδήποτε ενοχική αξίωση συνοδευόμενη όμως από πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα.

Ομοίως η λιθοδομή να μην συμπεριληφθεί στην περιτοίχιση (απαρχή αυθαιρεσιών) και οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή χωρίς οικοδομική άδεια.

3. ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- Απαγόρευση δόμησης στις νέες διεθνείς αρτηρίες ή αλλαγή υπάρχοντος καθεστώτος.

- Σε οικισμούς ή δομημένες περιοχές κοντά σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων να εκδίδονται άδειες δόμησης και να συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτου ότι η οποιαδήποτε σύνδεση με τα δίκτυα είναι αποκλειστική του ευθύνη και όχι της Πολιτείας εφ όσον δεν έχουν εκτελεστεί τα δίκτυα κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Επιγραμματικά θέλω τελειώνοντας να αναφέρω τα παρακάτω:

Πρέπει να υπάρξει γενναία πολιτική που θα αποβλέπει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης των διαδικασιών, της κατάργησης της πολυνομοθεσίας, της θαρραλέας αντιμετώπισης της αυθαιρεσίας, της ανάληψης ευθυνών κατ΄ αναλογίαν σε όλους τους εμπλεκόμενους, στον εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών και στην λειτουργία όλων των μηχανισμών ελέγχου, στην δίκαιη φορολόγηση και στην δημιουργία ενός ευέλικτου σύγχρονου, ενιαίου και απλουστευμένου νομικού πλαισίου που θα αφορά όλο το πλέγμα μελετών · κατασκευών · δομικών υλικών · κυρίων του έργου · μηχανικών · υπεργολάβων · προμηθευτών και αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.

Απαιτείται σύνεση · γνώση · εμπειρία · εποικοδομητικός διάλογος και πολιτική βούληση για να πάμε μπροστά.

Χαιρετίζουμε με αισιοδοξία την απαρχή της νέας αυτής προσπάθειας.