Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και συναφείς ρυθμίσεις»

 

Η κατάργηση του μαθηματικού τύπου δεν αποτελεί, από μόνη της, τη λύση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στον χώρο παραγωγής των δημοσίων έργων.

Για εμάς γεννάται ένα μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο η κατάργηση του μαθηματικού τύπου δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις μικρές και μεσαίες εργολαβικές επιχειρήσεις έως 3ης τάξης.

Το σύστημα της μειοδοσίας θα πρέπει να συνδυαστεί με μια σειρά παρεμβάσεων που υπεισέρχονται σε όλο το φάσμα παραγωγής των δημοσίων έργων. Διότι αξιόπιστα έργα δεν γίνονται χωρίς ακριβείς και αξιόπιστες μελέτες, χωρίς επικαιροποιημένα και ενιαία τιμολόγια, χωρίς σωστή και αντικειμενική επίβλεψη.

Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για να είναι στη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να στοχεύει:

  1. Στην σωστή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών οι οποίες με την σειρά τους θα πρέπει να ασκούν πραγματικές και αντικειμενικές επιβλέψεις και θα φέρουν ευθύνες σε περιπτώσεις υποκειμενικής συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  2. Στην εκπόνηση άρτιων , ολοκληρωμένων και πραγματικών μελετών.
  3. Στην άμεση εφαρμογή επικαιροποιημένων και ενιαίων τιμολογίων.

 

Η Διοικούσα του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις επι των άρθρων του Σχεδίου Νόμου  «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και συναφείς ρυθμίσεις»:

 

Άρθρο 2

Παράγραφος 2β

Να προστεθεί στο τέλος: «και χωρίς να υπάρχουν συνέπειες για τους συμμετέχοντες».

 

Παράγραφος 2γ

Να διαγραφεί η πρόταση: «Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής» και να αντικατασταθεί ο όρος σοβαρές ενδείξεις με τον όρο αποδείξεις.

 

Παράγραφος 5

Να προστεθεί στο τέλος: «χωρίς παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας».(Δεν μπορεί στις πλάτες των εργολάβων να γίνεται ρουσφετολογική πολιτική των τοπικών αρχόντων με τον τύπο)

 

Άρθρο 3

Παράγραφος 6

Να προστεθεί στο τέλος: « Να υπάρχει πειθαρχική δίωξη και για την Προϊσταμένη Αρχή αν δεν καλέσει τον εργολάβο να υπογράψει το συμφωνητικό εντός δεκαπέντε ημερών».

 

 

Άρθρο 4

Παράγραφος 2

Προτείνουμε τη μείωση των ποσοστών των εγγυητικών επιστολών ανά δεκάδα έκπτωσης.

 

Παράγραφος 7

Στην τελευταία πρόταση : «Η τυχόν υποβολή ?????.της εγγυητικής επιστολής» να απαληφθεί το «δεν» και να προστεθεί στο τέλος: « μέχρι την εκδίκαση της ένστασης»

 

Άρθρο 5

Παράγραφος 1

Να προστεθεί : «Ο χρόνος περαίωσης του έργου πρέπει να είναι ο πραγματικός ανάλογα με την κατηγορία του έργου, τις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο δημοπράτησης». Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ασφαλτικών το χειμώνα επειδή καθυστέρησε η δημοπράτηση.

 

Άρθρο 8

Παράγραφος 1

  1. Να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο μελετητής να είναι και επιβλέπων.
  2. Δεν υπάρχει πουθενά τι γίνεται στην περίπτωση που έχει λήξει η περίοδος ευθύνης του μελετητή; Ποιος αναλαμβάνει το κόστος; Δεν αναφέρεται πουθενά αν δημιουργηθεί πρόβλημα μετά την δημοπράτηση του έργου, με επισήμανση του εργολάβου, αν θα ευθύνεται η τριμελής επιτροπή;

 

Άρθρο 9

Παράγραφος 1

Να προστεθεί: « Στο τεύχος διακήρυξης να αναγράφεται υποχρεωτικά η υπάρχουσα πίστωση φέροντας την ευθύνη ο φορέας σε περίπτωση μη ύπαρξής της.