Απόψεις  του  Τ.Ε.Ε  τμήματος Νομού  Αιτωλ/νίας
   Για  τον  καθορισμό  αιγιαλού  και  παραλίας.

 

Το  Τ.Ε.Ε  τμήμα Νομού  Αιτωλ/νίας , εκθέτει  τις  απόψεις  του  για  τον  καθορισμό  αιγιαλού  και  παραλίας , σύμφωνα  με  το  Ν. 2971 / 2001 ( ΦΕΚ 285 ) ,  και  πιστεύει  ότι  θα βοηθήσει  στην  καλύτερη  λειτουργία  της  όλης  διαδικασίας  και  την  ταχύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών ,  χωρίς  βέβαια  να  υπάρξει , σε  καμία  περίπτωση ,  απόκλιση  από  τις  κείμενες   διατάξεις.

Συγκεκριμένα  το Τ.Ε.Ε  τμήμα Νομού  Αιτωλ/νίας  συμμετείχε  στη  σύσκεψη, που  πραγματοποιήθηκε  την   02-12-2004  με  τους  αντιπροσώπους  του , Δημήτριο  Σοφιανό  Πολιτικό  Μηχανικό  και  Δημήτριο  Κίσσα  Τοπογράφο  Μηχανικό,  εφΆ όσον  προσκλήθηκε  με  την  υπΆ  αριθμ. 2882 / Φ401 /004  πρόσκληση  της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Αιτ/νίας. 
 Η  συζήτηση  αφορούσε  το  άρθρο  9  του  Ν. 2971 / 2001 ( ΦΕΚ 285 )  και  τα  στοιχεία · κριτήρια  που  αναφέρονται  σΆ  αυτό ,  και  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπΆ  όψιν  από  την  επιτροπή  καθορισμού  αιγιαλού  και  παραλίας .

 
 Το  Τ.Ε.Ε  τμήμα Νομού  Αιτ/νίας ,  έχει  την  άποψη  ότι  η  επιτροπή  του  άρθρου  3  του  Ν. 2971 / 2001, όπως  απαρτίζεται  έχει   την  πληρότητα  και  τις  δυνατότητες  να  συνεκτιμά  τα  στοιχεία · κριτήρια  του  άρθρου  9  και  ειδικότερα  τα  στοιχεία  α , β , γ , δ , ε ,  τα  οποία  χρήζουν  εκτίμησης  διότι  για  τα  υπόλοιπα  υπάρχουν  συγκεκριμένα  στοιχεία ( σχέδια , αποφάσεις  κ.λ.π.).
 Τα  κριτήρια  α , β , γ , δ , ε ,  σύμφωνα  και  με  τις  οδηγίες  της  Υδρογραφικής  Υπηρεσίας  του  Πολεμικού  Ναυτικού,  είναι  εκτιμήσιμα.  Η  εκτίμηση  μπορεί , και  πρέπει  να  γίνεται  επί  τόπου,   από  την  επιτροπή  καθορισμού ,  η  οποία  ως  εκ  της  συστάσεώς  της  διαθέτει   αυξημένο  κύρος ,  με την  συμμετοχή  σΆ αυτήν:  α) πεπειραμένων  υπαλλήλων ( προϊστάμενοι  κτηματικής  υπηρεσίας  και  Διεύθυνσης  Αλιείας ),   β) εδικών  επιστημόνων  (τριών Μηχανικών)  και  γ ) αξιωματικών  του  Λιμενικού.  
¶λλωστε ,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Υδρογραφικής  Υπηρεσίας  του  Πολεμικού  Ναυτικού,  ζητείται  από  την  επιτροπή  καθορισμού  να  λάβει  υπΆ  όψιν  τα  κριτήρια  όπως  τα  παρατηρεί  μακροσκοπικά  (πράγμα  το  οποίο  θα  μνημονεύει  και  στην  έκθεσή  της) , χωρίς  να  της  ζητείται  να  προβεί  σε    μικροσκοπικές  ή    εργαστηριακές  αναλύσεις.  Οι  οποίες  άλλωστε  και  να  υπήρχαν  θα  ήταν  αδιάφορες,  και  ξένες  προς  το  ζητούμενο.
Μεγάλη  συνδρομή  στο  έργο  της  επιτροπής ,  θα  μπορεί  κάλλιστα  να  προσφέρει ,  ο    επισπεύδων  ιδιώτης ,  δια  του  Τοπογράφου  Μηχανικού, με  το  πλήρες  και  εξόχως  λεπτομερές  τοπογραφικό  διάγραμμα  που  θα  υποβάλλει  στην  υπηρεσία  για   τον  καθορισμό  αιγιαλού ,  αλλά  και  με  τα  στοιχεία  που  θα  συνυποβάλλει .

Είναι  πεποίθηση  του  Τ.Ε.Ε.  ότι  οι  εργασίες  των  Μηχανικών  μελών  του,  πρέπει  να  είναι  πλήρεις ,  ακριβείς   και  υπεύθυνες  στο  μέγιστο  βαθμό .  Με  αυτό  ως  κανόνα, το  Τ.Ε.Ε.  προτείνει ,  το τοπογραφικό  διάγραμμα  που  θα  υποβάλλεται,    πέραν  των  άλλων  προδιαγραφών  που  ορίζονται  στο  νόμο,  να  φέρει   υπόμνημα,  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  τα  στοιχεία  του  άρθρου  9  του  Ν. 2971 / 2001  από  το  α  έως  και  το  ε ,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  Υδρογραφικής  Υπηρεσίας  του  Πολεμικού  Ναυτικού. 

Επί  παραδείγματι:
 
Για  το  α:  1) πλήρης  περιγραφή  της  γεωμορφολογίας   του  εδάφους.
Από  την  λεπτομερή , αλλά  και  σε  ικανό  εύρος , αποτύπωση  της  περιοχής  προκύπτουν  τα  περισσότερα  στοιχεία .  Τα  στοιχεία  αυτά  μπορεί  να  τα  αναφέρει  λεπτομερώς  ο  Συντάξας  Τοπογράφος  Μηχανικός ,  αφού  τα  έχει  ήδη  επεξεργαστεί.
                  2) πλήρης  περιγραφή  των  συνεχόμενων  εκτάσεων  της  ακτής.
Όπως  παραπάνω ,  ο  Μηχανικός  μπορεί  να  αναφέρει  λεπτομερώς,  τις  εκτάσεις  αυτές ,  συνοδευόμενες  μάλιστα  από  απόσπασμα  χάρτου  κλ.  1:5.000.  Γ.Υ.Σ.
                  3) σαφής  προσδιορισμός , με  συντεταγμένες,  του  ορίου  βλάστησης 
και   περιγραφή  της  εκείθεν  αυτού  φυτικής  ζώνης.

 Για  το  β:  πλήρης  και  σαφής  αναφορά  για  την  ύπαρξη των  φυσικών  πόρων  όπως  περιγράφονται  στις  υποδείξεις,  αφού  ήδη  έχουν  επισημανθεί  και  αναφέρονται  επί  του  διαγράμματος.

 Για  το γ):  απλή  αναφορά  για  τους  επικρατούντες    ανέμους  στην  περιοχή , και  υποβολή   συνημμένως ,  βεβαίωσης  της  Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας.

 Για  το δ):  πλήρης  και  λεπτομερής  περιγραφή  του  πυθμένα  όπως  μακροσκοπικά  παρατηρείται ,  και   συνημμένο   απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:50.000   ή  της  Υδρογραφικής  Υπηρεσίας  του  Πολεμικού  Ναυτικού ,  όπου  θα  φαίνονται  τα  βάθη  της  θάλασσας.

 Για  το  ε): πλήρης  και  λεπτομερής  περιγραφή  του  μετώπου  της  θάλασσας,  και  αναφορά  για  το  εάν  πρόκειται  για  ανοικτό  ή  κλειστό  κόλπο ,  προφυλαγμένο  ή  μη ,  από  τους  ανέμους ,  και  ύπαρξη  ή  μη ,  φυσικού   προστατευτικού   ανάγλυφου  (λόφοι,  κλπ.).  Επίσης  να  συνυποβάλλεται  απόσπασμα  χάρτη  κλ.  1:5.000  Γ.Υ.Σ.  στο  οποίο  να  περιγράφεται  από  τον  συντάκτη  μηχανικό ,  η  μορφή  του  ανάγλυφου.

 Για  τα  υπόλοιπα  κριτήρια  του  άρθρου  9 ,  δεν  είναι  αναγκαίο  να  γίνεται  αναφορά  στο  υπόμνημα  του  τοπογραφικού  διαγράμματος.

 Η  επιτροπή  όπως  συστήνεται  με  το  άρθρο  3  του  Ν. 2971/2001  είναι  η  πλέον  ικανή ,  να  συνεκτιμήσει ,  επί  τόπου ,  και  με  την  συνδρομή  πολλών  γνωμών  ταυτόχρονα ,  όλες  τις  παραμέτρους ,  που  θα  καθορίσουν  την  θέση  της  γραμμής  αιγιαλού.

 Δεν  υπάρχει  άλλη  διέξοδος.
 Η  διαδικασία  γνωμοδοτήσεων  που  προτείνεται  στο  πρακτικό  της  συζήτησης  της  2/12/ 2004  είναι  αδιέξοδη.

 ΚατΆ  αρχάς  δεν  θα  υπάρξουν  υπηρεσίες  που  θα  αναλάβουν  τη  χορήγηση  γνωμοδότησης  για  θέματα  που  δεν  γνωρίζουν  με  στοιχεία. Επίσης  θα  υπάρξει  σίγουρα  σύγχυση  αρμοδιοτήτων.

 Επί  παραδείγματι ,  ποια  υπηρεσία  θα  γνωμοδοτήσει  για  το  α  κριτήριο  (γεωμορφολογία  και  σύσταση  του  εδάφους)  και  αν  υπάρξει ,  με  ποια  στοιχεία  θα  κρίνει ; Θα  κάνει  εργαστηριακές  αναλύσεις ;

 Ποια  υπηρεσία  θα  γνωμοδοτήσει  για  το  β  κριτήριο  (χρειάζεται  άραγε  γνωμοδότηση για  την  ύπαρξη  ενός  πηγαδιού ,  μίας  πηγής ,  ενός  λατομείου  ή   ενός  δάσους).

 Ποια  υπηρεσία  θα  γνωμοδοτήσει   για  την  επιρροή  των  μετεωρολογικών  στοιχείων  στη  συγκεκριμένη  θέση  για  το  γ  κριτήριο. Το  μόνο  που  μπορεί  να  υπάρξει  είναι  απλή  παράθεση  μετεωρολογικών  μετρήσεων  για  την  ευρύτερη  περιοχή.

 Ποια  υπηρεσία  θα  γνωμοδοτήσει  για  την  μορφολογία του  πυθμένα  για  το  δ  κριτήριο.

 Τέλος  ποια  υπηρεσία  θα  γνωμοδοτήσει  για  το  ε  κριτήριο,  δηλαδή  τον  τομέα  ανάπτυξης  κυματισμού  (ύπαρξη  ή  μη ,  κλειστού  κόλπου ,  προφυλασσόμενου  ή  μη ,  από  φυσικούς  σχηματισμούς  λόφων). Επίσης  ποιος  θα  γνωμοδοτήσει  για  την  μεγίστη  ανάβαση  του  χειμέριου  κύματος.

 Αν  υπάρξει  εξέλιξη  προς  αυτή  την  κατεύθυνση , αιτήματα  για  παροχή  γνωμοδοτήσεων  και  γραφειοκρατικές  διαδικασίες,  πιστεύουμε  ότι  θα  οδηγηθούμε  σε  πλήρες  αδιέξοδο.

 ΑφΆ  ενός  μεν  θα  αποδυναμωθεί  εντελώς η  ισχύς  της  επιτροπής  του  άρθρου  3 , και  από  επιτροπή  γνωμοδότησης ,  θα  καταστεί  επιτροπή  συλλογής  βεβαιώσεων  και  γνωμοδοτήσεων ,  υποβαθμίζοντας  το  κύρος  της ,  που  προέρχεται  από  τις  ιδιότητες  των  μελών  της  σύνθεσής  της ,  (το  Τ.Ε.Ε.  επιμένει σΆ  αυτό ,  επειδή  συμμετέχουν  στην  επιτροπή ,  τρία   τακτικά  μέλη  του).

 ΑφΆ  ετέρου  θα  εισαγάγει  στη  διαδικασία  του  καθορισμού  αιγιαλού ,  πλείστες  όσες  υπηρεσίες  του  Δημοσίου ,  που  δεν  θα  γνωρίζουν  το  αντικείμενο ,  και  θα  καθιστούν  την  διαδικασία  καθορισμού  υπερβολικά  χρονοβόρα  έως  αδύνατη ,  χωρίς  να  προσθέτουν  καμία  αξιόλογη  επιστημονική  βοήθεια  στην  επιτροπή.

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι η επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να συνεχίσει το έργο της εφαρμόζοντας τον Ν. 2971/2001.