ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλ/νίας

Επί

Του σχεδίου Κ.Υ.Α.

Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

 

 

 

Μετά από σχετική πρόσκληση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας, που αφορά την γνωμοδότηση του Τ.Ε.Ε. Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλ/νίας, για το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, και αφού μελετήσαμε το σχέδιο της ΚΥΑ που μας υποβλήθηκε, σας καταθέσαμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας.

ΚατΆ αρχήν, θεωρούμε μεγάλη παράλειψη, εκ μέρους της Πολιτείας, την μη συμμετοχή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., (επίσημου Τεχνικού Συμβούλου της), στον φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού, ενός φορέα, που καλείται να παίξει σημαντικότατο και ουσιαστικό ρόλο, τόσο στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, όσο και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων του Αμβρακικού.

Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. σΆ αυτόν τον φορέα, κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να μεταφέρει την Τεχνογνωσία, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα ισορροπύν , ανάμεσα στην Ανάπτυξη και στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Α. Ως προς το κείμενο του σχεδίου προτείνουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις και διορθώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 2 (παρ. 1)

Να διορθωθούν και αντί φ και λ που αναγράφονται στην επικεφαλίδα του πίνακα των συντεταγμένων να γραφούν τα ορθά Ε και Ν (ΕΓΣΑ  87) γιατί περί αυτών πρόκειται.

 

ΑΡΘΡΟ 3/Ι/Α   ® παρ.   3 ® Να σβηστεί το «ημερησία»

                             παρ.   5 ®  Αντί «νόμιμες» να γραφεί «υφιστάμενες»

                             παρ. 6β ®  Να συμπληρωθεί στο τέλος της παραγράφου           «ενώ διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση μέχρι την έγκριση της ειδικής διαχείρισης μελέτης» 

 

                  IV        ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.  Να συμπληρωθεί στο τέλος «εντός προθεσμίας 1 μηνός αλλιώς θεωρείται σύμφωνη»

2.  Να αντικατασταθεί ολόκληρη ως εξής: «είναι δυνατή επιβολή πρόσθετων μέτρων ή απαγορεύσεων σε έργα και δραστηριότητες από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα διαχείρισης απΆ όπου θα προκύπτει ότι επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον»

 

ΑΡΘΡΟ 4   (παρ. 3)   Να αντικατασταθεί ολόκληρη ως εξής: «στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έργα αυτά, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς, εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης – όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, τότε οι αρμόδιες υπηρασίες μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα διαχείρισης έχουν την δυνατότητα να ζητούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα ή περιβαλλοντικούς όρους.

 

                   (παρ. 5)   Η απαγόρευση να ισχύει μόνο στις ζώνες Α, Α1, Β και όχι στην ΖΠΕ

 

                   (παρ. 8)   Η απαγόρευση να ισχύει μόνο στην ζώνη Α ή Α1

 

                   (παρ. 11) Η απαγόρευση απόρριψης αδρανών να αναφέρεται μόνο στις ζώνες Α, Α1 και Β και να επιτρέπεται στην ΖΠΕ

 

                   (παρ. 15) Να απαλειφθεί ολόκληρη η παράγραφος

 

 

 

Β. Προτείνουμε, σαφέστερο και ακριβέστερο τρόπο οριοθέτησης όλων των ζωνών, και αν είναι δυνατόν με συντεταγμένες και όχι περιγραφικά.

Παρακάτω σας επισημαίνουμε τα ουσιαστικά λάθη τόσο στην περιγραφή των φυσικών ορίων όσο και στις συντεταγμένες.

Στον Φωτοχάρτη κλίμακος 1:10.000 της περιοχής, που σας επισυνάπτουμε σημειώνουμε τις διορθώσεις.

Είναι οφθαλμοφανής η ανακρίβεια της πρότασης Κ.Υ.Α. που απεικονίζεται με μωβ χρώμα.

Επίσης φαίνεται με την πρώτη ματιά ότι πρέπει να εξαιρεθεί από την ζώνη προστασίας Β το πολύγωνο Β300 – Ε1 – Ε2 – Ε3 – Ε4 – Ε5 – Β301 – Β300 που είναι καταφανής γεωργική γη.

Ανάλογη προσέγγιση και επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη και για όλες τις υπόλοιπες ζώνες.

Σαν Τ.Ε.Ε. θεωρούμε την προστασία της φύσης ως πρώτη προτεραιότητα.

Τα έργα και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή. Δεν ενθαρρύνουμε την απερίσκεπτη τεχνική εισβολή, αλλά δεν απορρίπτουμε ολωσδιόλου την προσεκτική ανθρώπινη επέμβαση.

Είναι σύνθετο πρόβλημα και έχει πολλές παραμέτρους.

Οι τεχνικοί γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος και έχουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, για να προσφέρουν, έστω και μικρή βοήθεια στη λύση του, πάντοτε όμως προς την σωστή κατεύθυνση.