ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ/ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ
  
    Δομή     
    Ιστορικό     

Το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ  στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας  δρα και παρεμβαίνει, στα πλαίσια του ρόλου του, για θέματα που έχουν σχέση με την περιφέρειά του.

Όργανα του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας τα οποία εκλέγονται με καθολική εκλογική διαδικασία των τακτικών μελών του κάθε τρία χρόνια είναι:

·        Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, που αποτελείται από είκοσι επτά μέλη (27) και είναι το συλλογικό αντιπροσωπευτικό όργανο όλων των μελών του. Ο αριθμός των μελών της εξαρτάται από τον αριθμό συναδέλφων στο νομό. Με δεδομένο ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί είναι πιθανό στις επόμενες εκλογές να προστεθούν δύο ακόμη μέλη στη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

 

·        Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος, αποτελείται από εννέα μέλη (9) και είναι το ανώτερο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο. Εκλέγεται από την αντιπροσωπεία του τμήματος.

 

·        Το Πειθαρχικό Συμβούλιο , το οποίο είναι υπεύθυνο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του.

 

Συμβουλευτικά όργανα που υποβοηθούν το ΤΕΕ στο έργο του είναι:

 

·         Μόνιμες Επιτροπές

 

·        Ομάδες Εργασίας

 

Το ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας εκπροσωπείται σε συμβούλια και επιτροπές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και συμβούλια και επιτροπές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από μέλη του.