ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ είναι δανειστική και η χρήση της διέπεται από τους εξής κανόνες και όρους δανεισμού:

 1. Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος.

 1. Η Χρήση της Βιβλιοθήκης γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ταυτότητας μέλους του ΤΕΕ.
 • Ο χρήστης οφείλει να έχει την ταυτότητά του ή την κάρτα μέλους του ΤΕΕ κάθε φορά που δανείζεται υλικό από τη Β/θ.
 • Τα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο άτομο και ο χρήστης μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του.

 1. Το υλικό της Β/θ δανείζεται για 2 εβδομάδες. Είναι δυνατή η ανανέωση του χρόνου του δανειζόμενου υλικού για άλλες 2 εβδομάδες ως ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Σε περίπτωση αναζήτησης για δανεισμό του ίδιου υλικού από πολλούς αναγνώστες ισχύει η σειρά προτεραιότητας.

 1. Υλικό που κρίνεται πολύτιμο και σπάνιο δεν δανείζεται αλλά διατίθεται για χρήση μόνο μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, χάρτες, βιβλιογραφίες. Το παραπάνω υλικό, δίνεται για φωτοτυπίες, εκτός της Βιβλιοθήκης για μία (1) ώρα, κατόπιν παράδοσης της ταυτότητας.

 1. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός περισσότερων από τρία (3) βιβλία και πέντε (5) περιοδικών τευχών.

 1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής του υλικού της βιβλιοθήκης ο δανειζόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως να το επιστρέψει, χάνοντας παράλληλα το δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης για όσο καιρό καθυστέρησε το υλικό.

 1. Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το υλικό στην κατάσταση που του παραδίνεται και να το επιστρέψει έγκαιρα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δανειζόμενο υλικό (αφαίρεση φύλλων, γράψιμο, υπογραμμίσεις, διορθώσεις κ.λ.π.). Σε περίπτωση κακομεταχείρισης ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας τρέχουσας αξίας, το οποίο θα προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Β/θ.

 1. Υλικό που δανείζεται από άλλες Β/θ υπόκειται στους όρους δανεισμού που ισχύουν για τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη. Ο χρήστης επιβαρύνεται με τα ταχυδρομικά έξοδα παραλαβής/αποστολής από και προς τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη.

 1. Οι χρήστες με ασυνέπεια προς τον κανονισμό της Β/θ , αποκλείονται από την χρήση της Β/θ και των υπηρεσιών της.

Πίσω