FRAGMATA_NEW_WEB_02.pdf

 Ενημερωτικό σημείωμα για τους συνέδρους Ενημερωτικό σημείωμα για τους συνέδρους
 Έντυπο Συνεδρίου Έντυπο Συνεδρίου
 Πρόσκληση Πρόσκληση
 Πρόγραμμα συνεδρίου Πρόγραμμα συνεδρίου

Επικοινωνία: 

ΤEE - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
Καλλιθέας 7 412 22,  Λάρισα 
τηλ: 2410/535615-257866
FAX 255718 :

Θανόπουλος Γιάννης - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής - τηλ. 24450 42722-6977/090160

Οργανωτική Γραμματεία: 
Εύη Αραμπατζή
Θωμάς Γκιάτας
Τηλ. 2410 257.866/ FAX: 2410  255718 

e-mail:
tee_lar@tee.gr & earab@central.tee.gr


  
    Ανακοίνωση     
    Eισηγήσεις     
    Επιτροπές     
    Πρόγραμμα-Συμμετοχή     
    Κατάλογος Φραγμάτων     

Κατάλογος μεγάλων ελληνικών φραγμάτων

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων, με απόφαση του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου, έγινε η προσπάθεια να καταγραφούν όλα τα μεγάλα φράγματα του ελλαδικού χώρου και να συλλεχθούν τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στα φράγματα αυτά.

Κατάλογος μεγάλων ελληνικών φραγμάτων
Υπόμνημα καταλόγου μεγάλων ελληνικών φραγμάτων

Σκοπός της κατάρτισης του εν λόγω καταλόγου ελληνικών μεγάλων φραγμάτων είναι κατΆ αρχάς να αποτελέσει μια πλήρη βάση δεδομένων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και ανάπτυξη των μεγάλων φραγμάτων στον ελλαδικό χώρο και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την περαιτέρω αξιολόγηση ή τη διαχείριση των Έργων αυτών. Επιπλέον, ο κατάλογος αυτός στοχεύει στο να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τη μέχρι σήμερα εξέλιξη, το μέλλον και τα προβλήματα των Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων και να βοηθήσει έτσι στην επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου.

Ως κριτήρια ένταξης των φραγμάτων στον κατάλογο υιοθετήθηκαν τα εξής:

1.    να πρόκειται για Φράγματα που εμπίπτουν στον ορισμό των Μεγάλων Φραγμάτων της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD), δηλαδή τα φράγματα με ύψος, από τη θεμελίωση, 15.0 m και άνω ή όγκου ταμιευτήρα άνω των 3.0 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.
2.     το έργο να είναι κατασκευασμένο ή υπό κατασκευή ώστε τα στοιχεία να  είναι πιο έγκυρα και ο κατάλογος να αντιπροσωπεύει την  παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Επίσης, αποφασίσθηκε στον κατάλογο να μπορούν να ενταχθούν και τα αναχώματα εξωποτάμιων λιμνοδεξαμενών εάν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Οι κατηγορίες των στοιχείων που συλλέχθηκαν αποτελούν επέκταση του αντίστοιχου καταλόγου της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD), με την προσθήκη επιπλέον κατηγοριών. Ειδικότερα, οι κατηγορίες των υπό συλλογή στοιχείων είναι οι ακόλουθες:

 • Όνομα φράγματος και όνομα ταμιευτήρα
 • Φάση Έργου (υπό κατασκευή, σε λειτουργία ή έργο που έχει αστοχήσει) και έτος κατασκευής για κατασκευασμένα έργα
 • Το όνομα του ποταμού επί του οποίου βρίσκεται το έργο, ή του ποταμού τροφοδοσίας αν πρόκειται για εξωποτάμιο έργο
 • Το νομό και το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου βρίσκεται το Έργο, την πλησιέστερη πόλη και τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του έργου σε ΕΓΣΑ ’87 για τον ακριβέστερο εντοπισμό του
 • Τον τύπο του φράγματος, το είδος του στεγανωτικού στοιχείου που διαθέτει και τον τύπο του εδάφους θεμελίωσής του
 • Το ύψος και τον όγκο του φράγματος, το μήκος και το πλάτος της στέψης του
 • Τον όγκο, το μήκος και την επιφάνεια του ταμιευτήρα του Έργου στην Ανωτάτη Στάθμη Λειτουργίας
 • Το σκοπό του Έργου, την παραγόμενη ενέργεια και εγκατεστημένη ισχύ αν πρόκειται για υδροηλεκτρικό έργο, τις αρδευόμενες εκτάσεις αν πρόκειται για αρδευτικό έργο, τον όγκο για πλημμύρα αν πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο
 • Τη λεκάνη απορροής του Φράγματος
 • Την παροχή σχεδιασμού και τον τύπο του υπερχειλιστή
 • Τον κύριο του έργου / ιδιοκτήτη του φράγματος, το μελετητή και τον κατασκευαστή του φράγματος
 • Την ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών για την κατασκευή του έργου
 • Τον προϋπολογισμό της μελέτης και το τελικό κόστος κατασκευής
 • Κάποια σημαντικά σχόλια, τεχνικά θέματα ή συμβάντα  που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου

Για την κατάρτιση του καταλόγου συλλέχθηκαν από την ICOLD, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιών, από τα αρμόδια υπουργεία, τη ΔΕΗ, τους μελετητές των διαχειριστικών μελετών και τους μελετητές των φραγμάτων, βιβλία και έντυπα σχετικά με τα ελληνικά φράγματα καθώς και από διαδικτυακή αναζήτηση (κυρίως για τον εντοπισμό νέων φραγμάτων). 

Σε κάποιες περιπτώσεις συναντήθηκαν σημαντικές δυσκολίες εύρεσης τεχνικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό, όποιος διαθέτει στοιχεία που αφορούν σε μεγάλα ελληνικά φράγματα και μπορεί να συμπληρώσει ή ενδεχομένως και να διορθώσει στοιχεία του καταλόγου μεγάλων ελληνικών φραγμάτων παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους:

Παπαχατζάκη Χαρά: τηλέφωνο 6932864538, e-mail:
papachatzaki@yahoo.gr
Ράμπια Ευάγγελο: τηλέφωνο 6977198031, e-mail: erabias@gmail.com

 

Ευχαριστίες
Η συγκέντρωση τέτοιου πλήθους πληροφοριών αποτελεί πάντα δύσκολο αντικείμενο πόσο μάλλον όταν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα και διάσπαρτα.
Για το λόγο αυτό, η συντακτική ομάδα του καταλόγου μεγάλων ελληνικών φραγμάτων θέλει να ευχαριστήσει:
- Τα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου συνεδρίου μεγάλων φραγμάτων, και ιδιαιτέρως τους κ.κ. Αναστασόπουλο, Μουτάφη, Μαυρονικολάου, Ντουνιά και Στεφανάκο και τον προεδρεύοντα κ.Ι. Θανόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά τους στην συλλογή στοιχείων και στην επίσπευση των διεργασιών.
- Τις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιών και προσωπικά τους εργαζόμενους σε αυτές για την παροχή πληροφοριών για την ύπαρξη φραγμάτων καθώς και τεχνικών στοιχείων.
- Τη ΔΕΗ για την παροχή των στοιχείων όλων των φραγμάτων των οποίων έχει την κυριότητα.
- Το ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ και ιδιαιτέρως τον κ.Αναστόπουλο για τη βοήθειά του στα πρώτα στάδια της κατάρτισης του καταλόγου μεγάλων ελληνικών φραγμάτων.
- Το σύλλογο μελετητών υδραυλικών έργων (ΣΜΥΕ) και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο Ν.Μαυρονικολάου για την άμεση προώθηση του αιτήματος συμπλήρωσης του καταλόγου μεγάλων ελληνικών φραγμάτων σε όλα τα μέλη του συλλόγου.
- Τους μελετητές των διαχειριστικών μελετών για την παροχή των στοιχείων των μελετών τους και την πρόθυμη συνεργασία τους. 
- Τους φορείς, τους μελετητές και τα μελετητικά γραφεία που διέθεσαν στοιχεία για τα μεγάλα ελληνικά φράγματα.