Οι Μισθοί των Ηλεκ/γων, Μηχ/γων, Ηλεκ/κών, & Ν/γών Μηχ/κών μελών του ΣΤΕΒ
Ετη Υπηρεσίας Βασικός Μισθός Επιδόματα
από κτήση πτυχίου) από 1.5.2006
0 - 3 έτη 1.193,84 1. Γάμου 10%
3 - 6 έτη 1.299,24 2. Παιδιών 5% έως 18 ετών αγόρια
6 - 9 έτη 1.356,53 3. Διδακτορικό 13%
9 - 12 έτη 1.413,79 4. Γεν. Δ/ντή 23 %
12- 15 έτη 1.470,15 5. Τεχν. Δ/ντή 18%
15 - 18 1.526,35 6. Προϊστ. Τμήματος 14% μελετών κατασκευών, επισκευών,
18 - 21 1.582,60 παραγωγής συντήρησης, εκμετάλλευσης, προμηθειών, πωλήσεων,
21-24 1.638,81 Προγραμματισμού, ποιοτικού ελέγχου, εκπαίδευσης προσωπικού.
24-27 1.671,58 7. Τεχνικού Ασφαλείας 14%
27-30 1.705,01 8.Επιβλέπων βασει νόμου : 21%
30-35 1.739,1 9.ξενης Γλώσσας 6%
10: Επικίνδυνης και Ανθυγειινής : Όπως οι άλλοι εραζόμενοι