ΑΡΘΡΟΝ-8
Κάλυψη του οικοπέδου

1. Το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας του. Γενικές και ειδικές διατάξεις, που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης, παύουν να ισχύουν από την ισχύ του νόμου αυτού. Σε περιοχές που κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης, εφόσον δεν ορίζεται με ειδικές διατάξεις μικρότερο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της επιφάνειας του οικοπέδου. Κατ'εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης έως 70%, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλυπτόμενη επιφάνεια μέχρι 120,0 τετραγωνικών μέτρων σε κτίριο με αποκλειστική χρήση κατοικία.
Τα ήδη εγκεκριμένα διαγράμματα κάλυψης εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά την αναθεώρηση, επέκταση ή έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων ή τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής μπορεί να καθορίζονται διαγράμματα κάλυψης ανεξαρτήτως ποσοστού, σε ολόκληρη ή σε τμήμα της σχετικής περιοχής εφόσον αιτιολογούνται από την αντίστοιχη μελέτη της περιοχής"
(Σ.Σ Η παρ.1 του Αρθ-8 του ΓΟΚ/85 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του Αρθ-13 του Ν-1647/86 (ΦΕΚ-141/Α/86) και τις παρ.3α και 3β του Αρθ-1 του Ν-1772/88 (ΦΕΚ-91/Α/88), αντικαθίσταται εκ νέου και τίθεται ως αντικατεστάθη με το Αρθ-6 παρ.1 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
2. Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον Δ (όπως ορίζεται στο Αρθ-9, Παρ.1) και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσεως του κτιρίου.
Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου θεωρείται και η επιφάνεια του προκήπιου "η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστηλώματα, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-15 εφ' όσον δεν κατασκευάζονται όροφοι πάνω από την επιφάνεια αυτή" καθώς και η επιφάνεια που προκύπτει από την τυχόν υποχώρηση του κτιρίου από την οικοδομική γραμμή, ανεξάρτητα από το βάθος της.
(Σ.Σ Το εντός "..." προσετέθη με την παρ.2 Αρθ-6 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
"Επίσης θεωρούνται ως υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι τμήματα του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο κτίριο, εφόσον το πλάτος τους είναι τουλάχιστον Δ (όπως ορίζεται στο Αρθ-9, παρ.1) ανεξάρτητα από το βάθος τους, καθώς και αίθριο με ελάχιστες διαστάσεις 2Δ που είναι προσπελάσιμο από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού μέσω ημιυπαίθριων χώρων ελάχιστου πλάτους 2,50 μ ή μέσω ακάλυπτων χώρων του αυτού ελάχιστου πλάτους"
(Σ.Σ Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.3 Αρθ-6 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00
3. Εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου στην κάλυψη του οικοπέδου δεν προσμετρούνται και:
α) εξώστες, προστεγάσματα καί αρχιτεκτονικά στοιχεία.
β) όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθ-17 "εκτός από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της παρ.5 αυτού".
(Σ.Σ Το εντός "..." προσετέθη με την παρ.4 Αρθ-6 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
γ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν από την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου"
(Σ.Σ Η περιπτ.γ της παρ.3 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3γ του Αρθ-1 του Ν-1772/88 ΦΕΚ-91/Α/17-5-88, αντικαθίσταται και τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.5 Αρθ-6 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
δ. Τα σκίαστρα της παρ.6 του Αρθ-11, οι κατασκευές των περιπτ.ιγ και ιδ της παρ.1β του Αρθ-7, καθώς και η επιφάνεια του σεισμικού αρμού της περίπτωσης ιε της ίδιας παραγράφου"
(Σ.Σ Η περιπτ.δ προσετέθη με την παρ.6 του Αρθ-6 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
4. Σε οικόπεδο, με περισσότερα από ένα πρόσωπα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου ισχύουν διαφορετικά ποσοστά κάλυψης, εφαρμόζεται σαν ποσοστό κάλυψης του όλου οικοπέδου ο αριθμητικός μέσος των ποσοστών κάλυψης.