ΑΡΘΡΟΝ-14

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 μέτρα, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, από την οριστική στάθμη του εδάφους και έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο Συντελεστή Δόμησης (σ.δ.) το πολύ 400 τ.μ.
Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο σ.δ. δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ.
2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται εκτός από τα αναφερόμενα στο Αρθ-7, και:
α) Εξώστες και ημιϋπαίθριοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.
β) Ανοιχτές κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης.
3. Τα ποσοστά κάλυψης της παρ.1 του Αρθ-8 αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, εκτός αν η αύξηση αυτη αποκλείεται ρητά από τους όρους δόμησης της περιοχής. Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογίζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παρ.3α του Αρθ-8 και στην περιπτ.β της προηγούμενης παραγράφου"
(Σ.Σ Η παρ.3 του Αρθ-14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5α του Αρθ-1 του Ν-1772/88, αντικαθίσταται εκ νέου και τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.1 Αρθ-11 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 μ. "Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην παρ.6 του Αρθ-11, επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 μέτρα σε τμήματα των όψεων του κτιρίου".
(Σ.Σ Τα εντός "..." τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.2 Αρθ-11 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
"Η Παρ.3 του Αρθ-9 όπως αντικαθίσταται εφαρμόζεται ανάλογα".
(Σ.Σ. Τα εντός "..." στο τέλος της Παρ.4 προσετέθησαν με το παρ.5β Αρθ-1 του Ν-1772/88 (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88).
5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μέτρων επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 μ καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο Αρθ-16"
(Σ.Σ Η παρ.5 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.3 Αρθ-11 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 μέτρων"
(Σ.Σ Η παρ.6 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.4 Αρθ-11 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
7. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.