ΑΡΘΡΟΝ-16

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην Παρ.6 του άρθ.9, επιτρέπονται:
α) καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού καπνοσυλλέκτες εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθ.26.
β) "Απολήξεις κλιμακοστασίων και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 2,40 μ, από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου".
Πάνω στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.
(Σ.Σ Τα εντός "..." τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.1 Αρθ-13 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00. Σύμφωνα με την παλαιά διάταξη το μέγιστο εξωτερικό ύψος ήτο 2,20 μέτρα)
γ. στέγες μέχρι 2,0 μ εφ'όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους δόμησης της περιοχής.
δ. στηθαία, κιγκλιδώματα ασφαλείας, ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα (μεγίστου ύψους 3,00 μ), μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεως για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του Αρθ-26"
(Σ.Σ Οι περιπτ.γ και δ τίθενται ως αντικατεστάθησαν με την παρ.2 Αρθ-13 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
(ε) Ασκεπείς πισίνες.)
ε) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών (πέργκολες).
στ) Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων που μπορεί να εξέχουν και πέρα από το ιδεατό στερεό της Παρ.6 του άρθρου 9.
Ολες οι κατασκευές αυτές πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και μπορεί να συνδέονται με διάτρητα στοιχεία.
(Σ.Σ Η περιπτ.ε κατηργήθη με την παρ.3 Αρθ-13 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00 και οι τέως περιπτ.στ και ζ αναριθμούνται ως ε και στ αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.3 Αρθ-13 του Ν-2831/00)
2. Πάνω από το ύψος του κτιρίου και κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής μπορούν να γίνουν, μέσα στο κατά το Αρθ-9 παρ.6 ιδεάτο στερεό, εκτός από τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 και οι εξής κατασκευές, οι οποίες διατάσσονται έτσι, ώστε μαζί με τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου να μη θίγουν αισθητικά το κτίριο και το περιβάλλον.
α. Η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων που προβλέπεται στο Αρθ-7 παρ.1βΓ.
β. Επιγραφές ή διαφημίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-20 και του Ν-1491/84.
γ. Μηχανοστάσια ανελκυστήρων και διαχωριστικά στοιχεία σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του Αρθ-26.
Η απόληξη του φρέατος του ανελκυστήρα επιτρέπεται να έχει το ύψος που απαιτείται από το σχετικό κανονισμό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του δώματος από τον ανελκυστήρα.
Επίσης εάν κατασκευάζεται αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, η απόληξη του κλιμακοστασίου και το μηχανοστάσιο επιτρέπεται να έχουν το ίδιο με αυτήν ύψος εφόσον κατασκευάζονται σε επαφή με αυτή"
(Σ.Σ Η παρ.2 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.4 Αρθ-13 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.
3. Ειδικές διατάξεις κατισχύουν του παρόντος άρθρου.