ΑΡΘΡΟΝ-31
Καταργούμενες - διατηρούμενες καιτροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ/73," όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εκτός από τις παρακάτω διατάξεις οι οποίες θεωρούνται γενικής εφαρμογής που καταργούνται το πολύ μετά ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μια φορά για ένα ακόμη έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
α) Για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, το άρθρο 11 Παρ.6 και 12, τα άρθρα 12, 13 Παρ.1 και 2, το άρθρο 24 Παρ. 4,5,6,7 (μόνο για τον καθορισμό του πλάτους της στοάς), το άρθρο 25Β Παρ.1 και 2, το άρθρο 26, το άρθρο 32 Παρ.2, το άρθρο 35 Παρ.6,τα άρθρα 81,82 το άρθ.84 παρ.1ε,1η,7ε,9β, το άρθ.85 παρ.6, τα άρθρα 89, 90, 91,92, 93,94, 95,97,98, 99,103, 104,105,106,107,108,109,110,111, 112,113,114, 115, 116 και 117.
β) Για τις περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου το άρθρο 11 Παρ.6 και 12, τα άρθρα 12, 13 Παρ.1 και 2, το άρθρο 32 Παρ.2, το άρθρο 35 Παρ.6, τα άρθρα 81, 82, το άρθρο 84 Παρ.1η και 7ε, το άρθρο 85 Παρ.6, τα άρθρα 89,90,91,92,93,94,95,97,99,103,104,105, 106,107, 108,109, 110,111,112,113,114,115,116 και 117.
γ) Για τους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, το άρθρο 11 Παρ.6 και 12, τα άρθρα 12, 13 Παρ.1 και 2, τα άρθρα 26, 32 Παρ.2, 35 Παρ.6, τα άρθρα 81, 82, το άρθρο 84 Παρ.1ε, 1η, 7ε, 9β, το άρθ.85 Παρ.6, τα άρθρα 89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 και 117.
2. Καταργείται το άρθ-12 του ΝΔ-89/73 (ΦΕΚ-160).
3. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του ΠΔ/3-4-29 "περί ΓΟΚ/29" (ΦΕΚ-155/Α/1929),με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν-1337/83, όπως ισχύουν.
4. Στο τέλος της Παρ.10 του άρθ-9 του Ν-1512/85 (ΦΕΚ 4) προστίθενται τα εξής:
"Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις γεωργικών συνεταιρισμών ή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και αυθαίρετα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και αυθαίρετα ξενοδοχειακών μονάδων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ "ΞΕΝΙΑ Α.Ε." που ανήκει στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Ν-1256/82, εφόσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν-1512/85".
5. Καταργείται το Αρθ-12 του Ν-651/77, όπως ισχύει εκτός από την παρ.4γ"
(Σ.Σ Η παρ.5 τίθεται ως αντικατεστάθη με το Αρθ-25 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00)