ΑΡΘΡΟΝ-33
Διατάξεις για ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ και ΕΥΔΕΜ

1. Η εκτέλεση των έργων (μελέτη, ειδικές έρευνες, κατασκευή, απαλλοτριώσεις και προμήθεια τροχαίου υλικού) του υπόγειου σιδηροδρόμου πρωτεύουσας (ΜΕΤΡΟ) που προβλέπεται από το Ν-1074/80 (ΦΕΚ 219/Α) αναλαμβάνεται στο σύνολο της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων. Για τα έργα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των έργων του Δημοσίου και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η ΑΕ ΗΣΑΠ παρέχει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 'Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση του έργου αυτού.
2. Οπου στις διατάξεις του Ν-1074/80 αναφέρεται "Υπουργός Συγκοινωνιών" από τη δημοσίευση του παρόντος, οι σχετικές αρμοδιότητες, προβλέψεις ή ρυθμίσεις του νόμου αυτού αναφέρονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
3. Για την εκτέλεση των έργων του ΜΕΤΡΟ συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 'Εργων ΜΕΤΡΟ (ΕΥΔΕΜ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 'Εργων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητες την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένης αρχής και διεθύνουσας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή των έργων.
Στην ΕΥΔΕΜ συνιστώνται τμήματα α) Προγραμματισμού και Μελετών, β) Κατασκευής Εργων και γ) Διοικητικό Οικονομικό των οποίων οι επί μέρους αρμοδιότητες κανονίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕΜ θεωρείται ως προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη συμμετοχή στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων όταν πρόκειται για θέματα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕΜ. Κατά τα λοιπά η ΕΥΔΕΜ διέπεται από τις διατάξεις του Ν-679/77 (ΦΕΚ 245/Α) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθ.23 παρ.1-4 του Ν-1418/84 (ΦΕΚ 23/Α) και οι αρμοδιότητές της και η οργάνωσή της μπορεί να τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται, επίσης η συγχώνευση με άλλες ΕΥΔΕΜ ή και η κατάργησή της μετά τη λήξη του προορισμού της.
4. Οι πιστώσεις που διατίθενται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την εκτέλεση των έργων του Υπόγειου Σιδηροδρόμου Πρωτεύουσας (ΜΕΤΡΟ) εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τις δημόσιες επινδύσεις.
5. Τα έργα μετά την περάτωσή τους παραδίδονται τμηματικά στην ΑΕ ΗΣΑΠ για την ανάληψη της εκμετάλλευσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1074/80. Στην εκμετάλλευση και λειτουργία περιλαμβάνεται και η συντήρηση των έργων. Σε προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθ.3 του Ν-1074/80 καθορίζεται το μέρος των δαπανών για τις μελέτες και τα έργα που θα αποδοθεί στο Δημόσιο από τα έσοδα λειτουργίας του έργου ή τμημάτων του.
6. Οι απαλλοτριώσεις ακινήτων για το έργο του ΜΕΤΡΟ που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθ.2 του Ν-1074/1980 κηρύσσονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του.
7. Το άρθ.7 του Ν-1074/80 καταργείται, όπως καταργούνται και όλες οι διατάξεις αυτού που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.