ΑΡΘΡΟΝ-34
Τροποποιήσεις του Ν-1337/83

1. Το τελευταίο εδάφιο της Παρ.1 του Αρθ-11 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται στις επεκτάσεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα απ'τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμόζονται σ'αυτές εκτός από τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόμου και οι παρ.2 έως 4 του άρθρου αυτού.
Επίσης ΖΕΕ μπορεί να καθορίζονται σε προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών πριν από το έτος 1923 στις οποίες δύνανται να εφαρμόζονται οι παρ.2 έως 4 του άρθρου αυτού".
2. Το τέταρτο εδάφιο της Παρ.7 του Αρθ-18 του Ν-1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
"Η πιο πάνω εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως και εισπράττεται με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων".
3. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ.2 του άρθ.1 του ΑΝ-314/68 (ΦΕΚ 47/Α) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθ.33 του Ν-1337/83 και ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:
"Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 20000 κατοίκους καθώς και η τροποποίηση και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 5000 κατοίκους, μπορεί να γίνει με όμοια απόφαση του Νομάρχη στις περιπτώσεις και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγκρίνονται εξαιρέσεις από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 3 του άρθρου αυτού".
4. Τα από ΠΔ/3-9-83 προεδρικά διατάγματα "Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων" και "Προσδιορισμός της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτων και σχετικές διαδικασίες" (ΦΕΚ-393/Δ) που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ-18 Παρ.8 του Ν-1337/83 καθώς και το ΠΔ-17/84 (ΦΕΚ-15/) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ-42 του Ν-1337/83, μπορεί να τροποποιούνται σε όλες τους τις διατάξεις.
5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.