ΑΡΘΡΟΝ-1
ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δομικών εργασιών ως και η δομική εκμετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ).
2. Κατ' εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού οι εν αυτώ τεχνικοί όροι νοούνται υπό τας εις τας επόμενα άρθρα καθοριζομένας σημασίας.