ΑΡΘΡΟΝ-2
ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΣ - ΚΩΜΗ

1. Πόλεις δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού νοούνται αι πρωτεύουσαι των Νομών και πας έτερος οικισμός έχων υπέρ τας πέντε χιλιάδας κατοίκων κατά τα αποτελέσματα της τελευταίας εκάστοτε επισήμου απογραφής. Ως πόλεις νοούνται και αι νομίμως αναγνωριζόμεναι λουτροπόλεις ανεξαρτήτως αριθμού κατοίκων.
2. Κώμαι νοούνται πάντες οι λοιποί οικισμοί πλην των άνω.