ΑΡΘΡΟΝ-3
ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΙΜΟΣ ΕΚΤΑΣΙΣ -
- ΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

1. Εγκεκριμένον σχέδιον οικισμού ή σχέδιον πόλεως (πολεοδομικόν σχέδιον) καλείται το κατά τας οικείας διατάξεις εγκεκριμένον διάγραμμα μετά του τυχόν ειδικού οικοδομικού κανονισμού αυτού, το καθορίζον τους ειδικούς όρους δομήσεως τας κοινοχρήστους και δομησίμους εκτάσεις και την χρησιμοποίησιν εκάστου τμήματος ή ζώνης του οικισμού.
2. Κοινόχρηστοι εκτάσεις καλούνται αι πάσης φύσεως οδοί και αι τοπικαί διαπλατύνσεις αυτών, αι πλατείαι και τα άλση, ή κήποι, άτινα καθορίζονται υπό του σχεδίου του οικισμού ή εν ελλείψει τοιούτου υφίστανται εν τοις πράγμασι διατεθέντα ή περιελθόντα εις κοινήν χρήσιν καθ' οιονδήποτε νόμιμον τρόπον.
3. Δομήσιμοι εκτάσεις καλούνται γενικώς αι εκτάσεις εντός των οποίων επιτρέπεται κατ' αρχήν η ανέγερσις κτιρίων.
4. Ρυμοτομικαί γραμμαί καλούνται αι γραμμαί αι αποτελούσαι τα όρια μεταξύ των κατά τα ανωτέρω κοινοχρήστων και δομησίμων εκτάσεων του σχεδίου πόλεως ή του τυχόν άνευ σχεδίου οικισμού.
5. Γραμμή δομήσεως (οικοδομική γραμμή) καλείται η εξωτάτη προς την κοινόχρηστον έκτασιν γραμμή μέχρι της οποίας επιτρέπεται η δόμησις.
6. 'Οπου το σχέδιον οικισμού προβλέπει μόνον τας κατά την παράγραφον 4 ρυμοτομικάς γραμμάς ή όπου υπάρχει οικισμός άνευ σχεδίου, αι ρυμοτομικαί γραμμαί θεωρούνται ως γραμμαί δομήσεως.