ΑΡΘΡΟΝ-5
ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΠΟΣΟΣΤΟΝ
ΚΑΛΥΨΕΩΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Δομήσιμον τμήμα οικοπέδου καλείται το τμήμα αυτού εφ' ου κατά τας κειμένας διατάξεις επιτρέπεται η δόμησις.
2. Μη δομήσιμον τμήμα οικοπέδου καλείται το εκτός του δομησίμου τοιούτου τμήμα αυτού.
3. Προκήπιον (πρασιά) καλείται το μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της ρυμοτομικής γραμμής μη δομήσιμον τμήμα του οικοπέδου.
4. 'Οριον δομησίμου επιφανείας οικοπέδου καλείται η γραμμή η διαχωρίζουσα το δομήσιμον τμήμα του οικοπέδου από το μη δομήσιμον, αναλόγως δε της θέσεως αυτού εν τω οικοπέδω καλείται, εμπρόσθιον, πλάγιον ή οπίσθιον όριον της δομησίμου επιφανείας.
5. Ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος της μεγίστης επιτρεπομένης να καλυφθή υπό κτισμάτων (πλην των βοηθητικών τοιούτων) επιφανείας του οικοπέδου προς την όλην επιφάνειαν αυτού.
6. Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου (ΣΔΟ) καλείται ο λόγος του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείου και των υπέρ αυτό ορόφων των δυναμένων να κατασκευασθούν βάσει των κειμένων διατάξεων προς την όλην επιφάνειαν του οικοπέδου.
7. Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος του υπέρ το έδαφος όγκου του κτιρίου προς την όλην επιφάνειαν του οικοπέδου.