ΑΡΘΡΟΝ-6
Συστήματα δομήσεως

1. Εκ της θέσεως των κτιρίων ως προς τα όρια των οικοπέδων διακρίνονται τα ακόλουθα συστήματα δομήσεως.
α) Συνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται αμφοτέρων των πλαγίων ορίων ουχί όμως και του οπισθίου ορίου αυτών.
β) Ασυνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια αφίστανται αμφοτέρων των πλαγίων και του οπισθίου ορίου αυτών.
γ) Μικτόν σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται μεν του ενός των πλαγίων ορίων αφίστανται Δε του ετέρου και του οπισθίου ορίου αυτών.
δ) Πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια ουδενός των ορίων του οικοπέδου εφάπτονται.
ε) Σύστημα πτερύγων, καθ' ο επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων εν γένει, κατά σειράν παρά τα πλάγια ή το οπίσθιον ή και το πρόσθιον όριον του οικοπέδου, εξυπηρετουμένων από απόψεως επικοινωνίας, φωτισμού και αερισμού εξ ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.
στ) Σύστημα ελευθέρας συνθέσεως καθ' ο επιτρέπεται η μέχρι και του πρώτου υπέρ του ισόγειον ορόφου δόμησις κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά δε τους λοιπούς ορόφους η δόμησις κατά ασυνεχές ή πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα.
ζ) Σύστημα ελευθέρας δομήσεως, καθ' ο τα κτίρια τοποθετούνται ελευθέρως εντός μεγάλων εκτάσεων εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων κειμένων εις απόστασιν από των γραμμών δομήσεως των ορίων των οικοπέδων και απ' αλλήλων.